Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170971

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยMYANMAR AIRWAYS[8M]


สุวรรณภูมิ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - ตำหนักชเวนานจอง วัดกุโสดอว์ –  มัณฑะเลย์ฮิลส์ - พุกาม – พระเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล – เจดีย์สัพพัญญู – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวสันดอว์ ( จุดชมวิวทะเลเจดีย์) - ชมโชว์หุ่นพื้นเมืองเชิดหุ่น พุกาม – อมรปุระ – สะพานไม้อูเป้ง ทะเลสาบคองตามัน – มิงกุน – ล่องเรือแม่น้ำ อิรวดี - เจดีย์มิงกุน ระฆังใหญ่ – เจดีย์ชินพิวมิน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

Highlight

 • ทัวร์พม่า
 • มัณฑะเลย์
 • วัดกุโสดอว์
 • มัณฑะเลย์ฮิลส์
 • พุกาม
 • พระเจดีย์ชเวสิกอง
 • วัดอนันดา
 • วัดมนูหา
 • วัดกุบยางกี
 • วัดติโลมินโล
 • เจดีย์สัพพัญญู
 • เจดีย์ชเวสันดอว์
 • สะพานไม้อูเป้ง
 • ทะเลสาบคองตามัน
 • เจดีย์ชินพิวมิน
 • เจดีย์มิงกุน
 • ล่องเรือแม่น้ำ อิรวดี

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿14,900 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2560
฿15,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿17,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

สุวรรณภูมิ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - ตำหนักชเวนานจอง วัดกุโสดอว์ – มัณฑะเลย์ฮิลส์

สถานที่11.30 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L เคาเตอร์สายการบิน MYANMAR AIRLINES  (8M) เจ้าหน้าที่คอยให้ MY TRAVEL AGENT คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

เดินทาง13.45 น.ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบินที่  8M-338 / UB-022  1500-1615 น.
*** สายการบินมี บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง ***

สถานที่15.20 น.เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์ ไร่นา สวนผัก ของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์น้อยและใหญ่จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเขา และริมฝั่งแม่น้ำจากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่  20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ำรอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่า จากนั้นนำท่านชม พระตำหนักไม้สัก ชเวนันดอว์ (Golden Palace Monastry) พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้าสร้างโดย พระเจ้ามินดงในปี พ.ศ.2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นพระตำหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือสีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตำหนักนี้ถวายเป็นวัด  ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาว มัณฑะเลย์อย่างงดงามยิ่งนักจากนั้นนำท่านชม วัดกุโสดอว์ ตามประวัติ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฏก ครั้งที่ 4 และ พระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฏก เล่มใหญ่ที่สุดในโลก  และ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันที่พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และได้นำมาประดิษฐานในมณฑปอยู่รอบ “พระเจดีย์มหาโลกมารชิน” นำท่านชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี  แกะสลักด้วยหยกขาวแท้สวยงามมาก ดั้งพระมีชีวิต นำท่านเดินทางสู่เขา มัณฑะเลย์ฮิลส์ Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอด 3 เขามัณฑะเลย์  

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร กุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว

ที่พัก
SHWE PHYU HOTEL// SHWE HTEE HOTEL หรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>

2

มัณฑะเลย์ - พุกาม – พระเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล – เจดีย์สัพพัญญู – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวสันดอว์ ( จุดชมวิวทะเลเจดีย์) - ชมโชว์หุ่นพื้นเมืองเชิดหุ่น

อาหาร06.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม (Bagan) โดยรถบัสปรับอากาศ... ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง พุกามดั่งเมืองโบราณสถานดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุ 2,000 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหา ราชแห่งอาณาจักรพุกาม  ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมสถูปเจดีย์และวิหารส่วนที่รอดพ้น จากภัยแผ่นดินไหว และการกัดเซาะของแม่น้ำอิระวดี มีอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 แห่ง และถูกขนานนามว่าเป็น“ดินแดนแห่งป่าพระเจดีย์ ”นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มี ลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นพาท่านชมวัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สําหรับชาติหน้าจึงได้นําอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์กับพระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายในสะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี

อาหารเที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม นำท่าน ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนั้นชม เจดีย์ชเวสันดอร์  เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนชา จากบริเวณนี้ท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า และเจดีย์น้อยใหญ่ ที่ตั้งอยู่รายรอบ จนได้สมญานามว่า “ป่าทะเลเจดีย์ 5,000 องค์” ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ ตามอัธยาศัยและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย์ในมุม 360 องศา ได้จากเจดีย์แห่งนี้ 

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก 

ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

ที่พัก
FAMOUS HOTEL / SHWE YEE PWINT HOTEL (หรือเทียบเท่า)
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

3

พุกาม – อมรปุระ – สะพานไม้อูเป้ง ทะเลสาบคองตามัน – มิงกุน – ล่องเรือแม่น้ำ อิรวดี - เจดีย์มิงกุน ระฆังใหญ่ – เจดีย์ชินพิวมิน

อาหาร07.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) โดยรถบัสปรับอากาศ... ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย พร้อมนำท่านเดินทางสู่เมืองอมรปุระเมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นเมืองราชธานี 76 ปี และเป็นราชธานีแห่งที่หนึ่งของพม่า ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400  และนำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของ สะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน(Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งเมืองพุกาม 

อาหารเที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมแม่น้ำอิระวดี เพื่อข้ามฝากสู่ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุง จะเป็นเส้นทางสู่ มหาเจดีย์ยักษ์ “มินกุน” ชมเจดีย์ขนาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ที่ใช้แรงงานทาส และนักโทษจำนวนนับพันคนในการสร้าง โดยตั้งพระทัยว่าจะสร้างให้สูงใหญ่กว่าพระปฐมเจดีย์แห่งสยาม และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตรได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอิระวดี แต่ด้วยงบประมาณที่บานปลาย ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การก่อสร้างล่าช้า ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2362 หลังพ่ายแพ้จากสงคราม 9 ทัพ เจดีย์องค์นี้ จึงสร้างได้แค่ฐาน หลังจากนั้นองค์เจดีย์จึงถูกทิ้งร้างเรื่อยมา แต่เพียงฐานก็นับว่าใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ใหญ่ระดับโลกของ มินกุน คือ ระฆังยักษ์มินกุน สร้างในปี พ.ศ. 235 โดยพระเจ้าปดุง สร้างถวายแด่เจดีย์มึงกุน   สูง 4 เมตร น้ำหนัก 90 ตัน และปากระฆังกว้าง 5 เมตร เป็นระฆังทีตีดัง เดิมถูกแขวนไว้ที่องค์เจดีย์ปอนดอว์ ใกล้ๆ กับเจดีย์มินกุน แต่หลังจากแผ่นดินไหว ทำให้ฐานพระเจดีย์พังลงมา ระฆังยักษ์ มินกุนจึงถูกย้ายมาแขวนยังจุดที่ตั้ง ณ ปัจจุบัน  ในอดีตระฆังองค์นี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปัจจุบันระฆังยักษ์มินกุน จึงเป็นระฆังที่มีสภาพสมบูรณ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นนำท่านชมเจดีย์สีขาว ที่สร้างบนฐาน 7 ชั้นรูปเกลียวคลื่นงดงาน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) เจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2329 เพื่อให้เปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณี ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพันธ์ และมหานทีสีทันดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดีย์องค์นี้ยังถูกสร้างให้เป็นสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวมิน ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทัชมาฮาลแต่ก็ได้รับสมญานามว่า “ ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี ”  

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก
SHWE PHYU HOTEL// SHWE HTEE HOTEL หรือเทียบเท่า

4

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

สถานที่04.00 น.จากนั้นนำท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือ
เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ.689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำ ให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุง ศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพานสวยงามมาก 

สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก 
 
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

สถานที่08.30 น.ออกเดินทางไปสนามบินมัณฑะเลย์ 

เดินทาง11.00 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่  8M-337 / UB-021 1145-1400 น.
** โดยสารกรบิน มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง ***

สถานที่13.35 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

<?php echo $medi_description;?>

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 ฿15,900 จอง
22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 ฿15,900 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ  5,000  บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 
 • ชำระส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนการเดินทาง  15 วัน หรือตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด **
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบิน MYANMAR AIRLINES :  BKK-MDL-BKK  (ตั๋วกรุ๊ป) ไป-กลับพร้อมกัน 
 • ค่าภาษีสนามบินทุก ไทย-พม่า
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง  ท่านละ 20 กก.  
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน)  ถ้าตอ้งการพักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500.- บาท
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 
 • มัคคุเทศก์ไทย-พม่า  คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าพม่า สำหรับต่างชาติ  (กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทัวร์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่ากระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน  เกินท่านละ 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  /ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน
 • ทิปไกด์พม่า -ไกด์ไทย และคนขับรถบัส  ค่าทิปประมาณ วันละ 50 บาท/คน/วัน  ( จ่าย 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน /ตลอดการเดินทาง)