Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170881

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน โดยไทยไลอ้อนแอร์[SL]


ชมเมืองฟานเทียต เมืองชายหาดติดริมทะเล สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ณ ทะเลทรายขาว ชมแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม สัมผัสกับความสวยงามของน้ำตกดาทันลา สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ณ เมืองดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทั้งเมือง พบกับบบรยายกาศสุดโรแมนติก ณ หุบเขาแห่งรัก ชื่นชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันแปลกตา ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า และตลาดเบนถัน พิเศษ พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด !!
 

Highlight

 • เมืองมุยเน่
 • ฟานเทียต
 • ท่าเรือมุยเน่
 • ทะเลทรายแดง
 • แกรนด์แคนย่อนเวียดนาม
 • ทะเลทรายขาว
 • เมืองดาลัด
 • น้ำตกดาทันลา
 • วัดติ๊กกลาม
 • พระราชวังฤดูร้อน
 • หุบเขาแห่งรัก
 • ตลาดไนท์บาร์ซ่า
 • สวนดอกไม้เมืองหนาว
 • โฮจิมินห์
 • แม่น้ำไซ่ง่อน

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿11,555 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2560
฿12,555 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2560
฿13,555 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

สนามบินดอนเมือง - นครโฮจิมินห์- Sand dune - Fairly stream - ทะเลทรายมุยเน่ - ฟานเทียต

สถานที่03.00น.พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1(ชั้น 3 ประตู 4) เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน ไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 
เดินทาง05.25น.ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ โดย เที่ยวบินที่ SL176

สถานที่07.00น.เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองมุยเน่เมืองชายหาดริมทะเล(ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)  
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร Tam Chau ที่เมือง Dong Nai

จากนั้นนำคณะท่านออกเดินทางไปยัง เมืองฟานเทียต ฟานเทียตเป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม
จากนั้นนำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่แล้วนำท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตรเปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสีซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา
นำท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตามองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้นไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อนถ่ายรูปและชมวิวที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ กิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเช่ารถจี๊ปหรือรถ ATV ตะลุยเนินทรายหรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
 
อาหารเย็นบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Vietnam home Restaurant 
 

ที่พัก
PEACH RESORT
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

2

ฟานเทียต - น้ำตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า - วัดติ๊กลาม - พระราชวังฤดูร้อน - วัด Van Hanh - ตลาดไนท์บาร์ซ่า

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง เมืองดาลัด (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5ชม.) อยู่ในจังหวัดลามดงดาลัดเป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin  ได้ค้นพบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศส ถึงดาลัทนำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่างเพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (ThacDatanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!
 
อาหารกลางวันบริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  
จากนั้นนำท่านชม วัดติ๊กกลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย
จากนั้นนำท่านเดินทางชม “หุบเขาแห่งรัก” (LoveValley) ที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคของหุบเขาที่มีความงดงามและเป็นที่ยอดนิยมของคู่รักที่นิยมมาถ่ายรูปคู่เก็บไว้เป็นภาพแห่งความทรงจำท่านยังได้เพลิดเพลินกับสวนผักและผลไม้อีกนานาชนิด (ถ้ายังมีเวลาจะทำท่านไปทำบุณทีวัด Van Hanh  ) 

อาหารเย็นบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารHuong Rung Restaurant... พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด...

จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิด ตามอัธยาศัย
 

ที่พัก
VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
<?php echo $medi_description;?>

3

ดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - โฮจิมินห์ - ตลาดเบนถัน - ท่องราตรี โฮจิมินห์

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   

หลังอาหาร นำท่านเดินทางชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก
จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ นครโฮจิมินห์ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) 

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านชอปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน อิสระเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ ล่องไปตาม แม่น้ำไซ่ง่อน ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองที่บรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 

ที่พัก
SENVIET HOTEL / UNIVAL HOTELหรือเทียบเท่า 3 ดาว
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

4

โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า แบบกล่อง

นำคณะท่านออกเดินทางไปที Tan Son Nhat International Airport เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

เดินทาง07.55น.เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL177
 
สถานที่09.15น.ถึง สนามบินดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 ฿12,555 จอง
28 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 ฿13,555 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

 อัตรานี้เป็นราคาโปรโมชั่น **** ไม่มีราคาเด็ก****
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ
 1. อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินช่วงเทศกาลเมื่อจองทัวร์ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเดินทางได้และ/หรือขอคืนเงินค่าทัวร์ค่าจองทัวร์
 2. กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 15ท่านขึ้นไป
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการเนื่องจากค่าภาษีเซอร์ชาร์ทน้ำมันสายการบินปรับขึ้นและ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
 4. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจองมิฉะนั้นบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ดาลัด - โฮจิมินห์ – กรุงเทพชั้นประหยัด
 • ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯและโฮจิมินห์
 • ค่าที่พักโรงแรมพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบินและรายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาทตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 150 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
 • หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / 
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ : ท่านละ 5,000 บาท // ที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย

หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสำหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป  
 
หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กำหนด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. การขับรถในเวียดนาม จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชั่วโมง (แล้วแต่พื้นที่)
 13. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
 14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ