Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170806

ทัวร์จีน คุณหมิง สิบสองปันนา 8 วัน 7 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ[BUS]


กรุงเทพฯ – สถานีรถไฟสามเสน - อ.เชียงของ จ.เชียงราย เชียงของ – เมืองห้วยทราย ประเทศลาว -เมืองหลวงน้ำทา –  ด่านบ่อหานประเทศจีน - สิบสองปันนา – ผู่เอ๋อ – โม่เจียง – สะพานสูงสุดในโลก – ยวี่ซี – ป่าหิน – คุนหมิง -อุทยานป่าหิน-บัวหิมะและสมุนไพรจีน-ผ้าไหม- ถ้ำจิ่วเซียง – โชว์พาราณสี -หมู่บ้านไทยลื้อ-สวนป่าดงดิบ – นกยูง – หมู่บ้านชาวเชา – ชมวัดเมิ่งเล่อ หรือ วัดเมืองลื้อ สิบสองปันนา – ลาว – เชียงรุ้ง – เชียงของ – สถานีรถไฟ สามเสน กรุงเทพฯ

Highlight

 • ทัวร์จีน
 • สิบสองปันนา
 • เชียงของ
 • เมืองห้วยทราย
 • เมืองหลวงน้ำทา
 • ด่านบ่อหาน
 • ผู่เอ๋อ
 • โม่เจียง
 • คุนหมิง
 • ถ้ำจิ่วเซียง
 • สวนป่าดงดิบ
 • หมู่บ้านชาวเชา
 • วัดเมืองลื้อ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿14,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿16,900 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2560
฿18,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ – สถานีรถไฟสามเสน - อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สถานที่15.00 น.เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รับคณะ  ณ สถานีรถไฟ สามเสน

เดินทางโดยรถบัส16.00 น.จากนั้นเจ้าหน้าที่นำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวี.ไอ.พี. 8 ล้อ 2 ชั้น สู่ อ.เชียงของ จังหวัด
เชียงรายโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวกให้กับคณะ พร้อมชี้แจงแนะนำสาระการท่องเที่ยว จากไกด์ มืออาชีพของบริษัทฯ  ระหว่างการเดินทาง เจ้าหน้าที่คอยบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาการเดินทางตามเวลาที่เหมาะสม

อาหาร17.30 น.รับประทานอาหารเย็น ร้านแม่ลาปลาเผา จังหวัดสิงห์บุรี

อิสระพักผ่อนบนรถ

2

เชียงของ –เมืองห้วยทราย ประเทศลาว -เมืองหลวงน้ำทา – ด่านบ่อหานประเทศจีน - เมืองสิบสองปันนา

สถานที่05.00 น.เดินทางถึง อ.เชียงของ นำท่านเข้าที่พัก day use  ณ โรงแรมแม่น้ำโขงริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า อ.เชียงของ ทุกท่านพร้อม

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.นำคณะออกเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางต่อไปยังสิบสองปันนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ร้านครัวไทย ประเทศลาว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สิบสองปันนา

15.00 น.ถึงด่านสิบสองปันนา (เวลาเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) (ไม่รวมค่าถ่ายรูปทำวีซ่า ท่านละ 20 หยวน เป็นเงินไทย 120 บาท ท่านต้องจ่ายเอง)

หลังทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เดินทางมุ่งหน้าสู่สิบสองปันนา ประเทศจีน

อาหาร17.00 น.เดินทาง ถึงเมืองล้า แวะ รับประทานอาหารเย็น ร้านไท่กัวเฉ็ง หรือ เทียบเท่า

ที่พัก
CHECK IN ณ TIANYI HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย ( สิบสองปันนา 1)

3

สิบสองปันนา – ผู่เอ๋อ – โม่เจียง – สะพานสูงสุดในโลก – ยวี่ซี – ป่าหิน – คุนหมิง

อาหาร06.00 น.อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ คุนหมิง การเดินทางในวันนี้จะเห็นวิถีชีวิตของชาวจีนในมณฑลยูนาน ถึงเมืองโม่เจียง 

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมืองโม่เจียง)    

หลังรับประทานอาหารเดินทางต่อโดยเส้นทาง R3A เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางเศรษฐกิจสิบสองปันนาคุนหมิงและยังมีสะพานที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย

16.30 น.ถึงคุนหมิงเมืองนี้มีประชากรประมาณ 3,740,000 คนตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งของทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า"นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" นำท่านชม ใบชาชั้นยอด และไข่มุก อันลือชื่อ

อาหาร18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก
ASHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองป่าหิน, คุนหมิง 1)

4

คุนหมิง-อุทยานป่าหิน-บัวหิมะและสมุนไพรจีน-ผ้าไหม- ถ้ำจิ่วเซียง

อาหาร07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม

08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ อุทยานป่าหิน ระหว่างการเดินทางจะเห็นการทำเกษตรของเมืองคุนหมิง ชมชาวเผ่าไป๋ถึงเขตอุทยานป่าหิน นำชมความงามและสัมผัสความมหัศจรรย์ของป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่อยู่ของชาวเผ่าซาหนีอีกด้วย แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพรศาล และก้นทะเลลึกส่วนมากเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้น แต่การผันแปรของพื้นผิวโลกนี้เองจึงทำให้เกินเป็นอุทยานป่าหินขึ้นมา ใช้เวลายาวนานกว่า 270 ล้านปีจึงเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ คลุมพื้นที่กว่า 1,200 ไร่

อาหาร12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านภัตตาคาร

13.00 น.หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง เป็นถ้ำมหัศจรรย์ที่สวยงามมาก เกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดยาว 3-4 กิโลเมตร จนเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดยาว 3-4 กิโลเมตรช่วงแรกจะเดินผ่านไปทางเส้นทางที่ขนานไปกับภูเขาสูง เข้าชมความงามภายในถ้ำจิ่วเซียง ที่ประกอบด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงามรูปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ชมธารน้ำตกถ้ำเล็กๆอยู่ภายใน อาทิ ถ้ำช้างเผือก ถ้ำเทวดาเป็นต้น ล่องเรือชมชมธรรมชาติบริเวณช่องแคบ จากนั้นนั่งกระเช้าเพื่อชมความงามของทิวทัศน์พักผ่อนกันด้วย “บัวหิมะ” OTOPของประเทศจีนพาท่านไป แช่ฝ่าเท้าด้วยยาสมุนไพรจีน ซึ่งมีสรรพคุณหลายอย่างเพื่อผ่อนคลายความเหมื่อยล้า  พร้อมกับรับชมรับฟังการสาธิตสมุนไพรชนิดต่างๆ เช่น น้ำมันงู  บัวหิมะ  ดีหมี ฯจากนั้น ชมผ้าไหมจีนแท้ ผลิตที่ประเทศจีน ส่งขายออกทั่วโลก 

อาหาร18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
XINGYAO HOTEL หรือเทียบเท่า (คุนหมิง 2)

5

คุนหมิง – สิบสองปันนา – โชว์พาราณสี

อาหาร07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยให้ท่านเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย ก่อน CHECK OUT ออกจากโรงแรม

08.00 น.เดินทางสู่สิบสองปันนา พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิว ณ สองข้างทาง    

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

เดินทางต่อโดยเส้นทาง R3A เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางเศรษฐกิจสิบสองปันนาคุนหมิงและยังมีสะพานที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย

อาหาร18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

19.00 น.จากนั้นเข้าชมโรงละครที่ใหญ่ที่สุดของสิบสองปันนาชมการแสดง เมืองพาราณาสี -กายกรรม แสง, สี,  เสียง อันอลังการของชนเผ่าต่างๆในมณฑลยูนนาน

ที่พัก
BANGHAI HOTEL หรือเทียบเท่า(สิบสองปันนา 2)

6

สิบสองปันนา-สวนป่าดงดิบ-หมู่บ้านไทยลื้อ-สวนป่าดงดิบ – นกยูง – หมู่บ้านชาวเชา – ชมวัดเมิ่งเล่อ หรือ วัดเมืองลื้อ

อาหาร07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไทยลื้อ สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยลื้อ เราสามารถพูดกันเข้าใจ ทดลองดื่มน้ำชา ชาที่ดีที่สุดของสิบสองปันนา จากนั้นชมสวนป่าเขตร้อน ซึ่งมีต้นไม้นานาชนิดนำท่านเข้าชม หมู่บ้านชาวเขา เผ่าต่างๆพร้อมชมนกยูง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวสิบสองปันนาจะบินออกมาเป็นฝูงเหมือนได้ยินเสียงนกหวีดนับเป็นร้อยๆ ตัวออกมากินอาหารเสร็จแล้วก็บินกลับป่าเขตร้อนด้วยความเคยชิน หลังจากนั้นนำท่านลงมาชมการแสดงของสัตว์ต่างๆ เช่น เสือ สิงโต และหมีที่ฉลาดและแสนรู้ จากนั้นนำท่านเข้าชมการแสดงพี้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) และการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.นำท่านเดินทางไปชมวัดเมิ่งเล่อ หรือ วัดเมืองลื้อ ซึ่งเป็นวัดหลวงที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา สร้างบนยอดเขาแบ่งเป็น 3 ส่วนซึ่งเป็นการแสดงถึงการประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า แต่ละส่วนแต่ละชั้น สร้างได้อย่างวิจิตรตระกานตา ภายในวัดเป็นศิลปะในแบบไทลื้อ ซึ่งหาดูได้ยากจากนั้นนำท่านศึกษาสมุนไพรยูนาน

อาหาร18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ร้านไต่เยียนฝู่ สไตล์ไทยลื้อ พร้อมรับชมการแสดงแบบไทยลื้อ

ที่พัก
BANGHAI HOTEL หรือเทียบเท่า (สิบสองปันนา 3)

7

สิบสองปันนา – ลาว – เชียงรุ้ง – เชียงของ – กรุงเทพฯ – สถานีรถไฟ สามเสน

อาหาร06.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยให้ท่านเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย ก่อน CHECK OUT ออกจากโรงแรม

07.00 น.นำท่านออกเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำลาสิบสองปันนา อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 น.เดินทางสู่บ่อหาน บ่อเต็น ประเทศลาว

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร.............

13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประเทศไทย

15.30 น.นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 

อาหาร16.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมแม่น้ำโขงริเวอร์ไซด์

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ สถานีรถไฟ สามเสน

8

กรุงเทพฯ – สถานีรถไฟ สามเสน

สถานที่08.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศอันบริสุทธิ์ เดินทางถึง สถานีรถไฟ สามเสน โดยสวัสดิภาพ    

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
29 ธ.ค. 2560 - 5 ม.ค. 2561 ฿18,900 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าโรงแรมแม่น้ำโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ (Day use) หรือเทียบเท่า
 • ค่าโรงแรมที่ผู่เอ๋อ (นอนห้องละ 2 คน) หรือเทียบเท่า  1 คืน
 • ค่าโรงแรมที่คุนหมิง (นอนห้องละ 2 คน) หรือเทียบเท่า 2 คืน
 • ค่าโรงแรมที่สิบสองปันนา (นอนห้องละ 2 คน) หรือเทียบเท่า 2 คืน
 • ค่าอาหารเช้า 6 มื้อ
 • ค่าอาหารกลางวัน  6 มื้อ                   
 • ค่าอาหารเย็น 7 มื้อ
 • ค่าดูโชว์วัฒนธรรม / ค่าด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว / ค่าไกด์ต่างประเทศ
 • ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารว่าง ตลอดทริปการเดินทาง / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างตลอดทริป
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ VIP ภายในประเทศ 
 • ค่าวีซ่าประเทศจีน (แบบหมู่คณะ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ  1,000,000   บาท (ต่างประเทศ) / ค่าประกันอุบัติเหตุภายในประเทศ 200,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าหน้าด่านจีน ท่านละ 20 หยวน หรือ เป็นเงินไทยท่านละ 120 บาท
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอร์ทุกชนิด
 • ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ภายในห้องพัก 
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ (ไกด์, และพนักงานขับรถ) ท่านละ 400 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
หมายเหตุ      
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แล้วแต่สภาพ ดิน ฟ้าอากาศ และ บริษัทจะรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ