Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170799

ทัวร์สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ[BUS]


กรุงเทพฯ – สถานีรถไฟสามเสน - อ.เชียงของ จ.เชียงราย – เมืองห้วยทราย ประเทศลาว -เมืองหลวงน้ำทา – ด่านบ่อหานประเทศจีน - เมืองสิบสองปันนา – สวนป่าดงดิบ – สวนนกยูง – หมู่บ้านชาวเขา - วัดหลวงเมืองลื้อ – ศูนย์วิจัยสมุนไพรสิบสองปันนา – หมู่บ้านมีด -โชว์พารานสี ตลาดสด - สวนสาธารณะม้านทิง –  โรงงานหยก - หมู่บ้านไตลื้อม่านหวยโส่ – เมืองใหม่เกล้าจอม – เมืองหล้า สิบสองปันนา – ลาว – เชียงรุ้ง – เชียงของ – กรุงเทพฯ – สถานีรถไฟ สามเสน

Highlight

 • ทัวร์สิบสองปันนา
 • เมืองห้วยทราย
 • ประเทศลาว
 • เมืองสิบสองปันนา
 • สวนป่าดงดิบ
 • วัดหลวงเมืองลื้อ
 • หมู่บ้านไตลื้อม่านหวยโส่
 • เมืองใหม่เกล้าจอม
 • เชียงของ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿8,800 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿9,800 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2560
฿10,800 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ – สถานีรถไฟสามเสน - อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สถานที่15.00 น.เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รับคณะ  ณ สถานีรถไฟ สามเสน

เดินทางโดยรถบัส16.00 น.จากนั้นเจ้าหน้าที่นำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวี.ไอ.พี. 8 ล้อ 2 ชั้น สู่ อ. เชียงของ จังหวัดเชียงรายโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวกให้กับคณะ พร้อมชี้แจงแนะนำสาระการท่องเที่ยว จากไกด์ มืออาชีพของบริษัทฯ ระหว่างการเดินทาง เจ้าหน้าที่คอยบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาการเดินทางตามเวลาที่เหมาะสม

อาหาร17.30 น.รับประทานอาหารเย็น ร้านแม่ลาปลาเผา จังหวัดสิงห์บุรี อิสระพักผ่อนบนรถ

2

เชียงของ –เมืองห้วยทราย ประเทศลาว -เมืองหลวงน้ำทา – ด่านบ่อหานประเทศจีน - เมืองสิบสองปันนา

สถานที่05.00 น.เดินทางถึง อ.เชียงของ นำท่านเข้าที่พัก day use  ณ โรงแรมแม่น้ำโขงริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า อ.เชียงของ ทุกท่านพร้อม

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางโดยรถบัส08.00 น.นำคณะออกเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางต่อไปยังสิบสองปันนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  6 ชั่วโมง)

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ร้านครัวไทย ประเทศลาว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สิบสองปันนา

สถานที่15.00 น.ถึงด่านสิบสองปันนา (เวลาเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) (ไม่รวมค่าถ่ายรูปทำวีซ่า ท่านละ 20 หยวน เป็นเงินไทย 120 บาท ท่านต้องจ่ายเอง)หลังทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เดินทางมุ่งหน้าสู่สิบสองปันนา ประเทศจีน

อาหาร17.00 น.เดินทาง ถึงเมืองล้า แวะ รับประทานอาหารเย็น ร้านไท่กัวเฉ็ง หรือ เทียบเท่า

สถานที่19.00 น.ได้เวลาเข้า ที่พัก  

ที่พัก
CHECK IN ณ TIANYI HOTEL หรือเทียบเท่า

3

สิบสองปันนา – สวนป่าดงดิบ – สวนนกยูง – หมู่บ้านชาวเขา - วัดหลวงเมืองลื้อ – ศูนย์วิจัยสมุนไพรสิบสองปันนา – หมู่บ้านมีด -โชว์พารานสี

อาหาร07.00 น.อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านท่องเที่ยว สวนป่าดงดิบ ชมสวนป่าเขตร้อน ซึ่งมีต้นไม้นานาชนิดนำท่านเข้าชม หมู่บ้านชาวเขา เผ่าต่างๆพร้อม ชมนกยูงรำแพน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวสิบสองปันนาจะบินออกมาเป็นฝูงเหมือนได้ยินเสียงนกหวีดนับเป็นร้อยๆ ตัวออกมากินอาหารเสร็จแล้วก็บินกลับป่าเขตร้อนด้วยความเคยชิน หลังจากนั้นนำท่านลงมาชมการแสดงของสัตว์ต่างๆ เช่น เสือ สิงโต และหมีที่ฉลาดและแสนรู้ จากนั้นนำท่านเข้าชมการแสดงพี้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) และการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ “สวนวิจัยยาสมุนไพร” ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลสิบสองปันนา ที่นี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่นำไปปรุงเป็นยารักษาโรคตามแบบฉบับคนไทลื้อ

14.00 น.นำท่านเดินทางไป ชมวัดหลวงเมิ่งเล่อ หรือ วัดหลวงเมืองลื้อ ซึ่งเป็นวัดหลวงที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา สร้างบนยอดเขาแบ่งเป็น 3 ส่วนซึ่งเป็นการแสดงถึงการประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า แต่ละส่วนแต่ละชั้น สร้างได้อย่างวิจิตรตระกานตาภายในวัดเป็นศิลปะในแบบไทลื้อ ซึ่งหาดูได้ยาก

16.00 น.ชมหมู่บ้านตัวอย่างชาวไทลื้อแถวบริเวณวัดหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รัฐบาลลงทุนสร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าไทลื้อ ที่หมู่บ้านนี้มีโรงงานผลิตมีด ผลิตชาที่มีคุณภาพและราคาถูก

อาหาร17.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

19.00 น.ชมโรงละครที่ใหญ่ที่สุดของสิบสองปันนาชมการแสดง เมืองพารานสี -กายกรรม แสง, สี,  เสียง อันอลังการของชนเผ่าต่างๆในมณฑลยูนาน

20.00 น.นำท่านชม นำท่านเข้าสู่ที่พัก …………………………………………...  หรือเทียบเท่า(สิบสองปันนา 2)

ที่พัก
……………... หรือเทียบเท่า

4

ตลาดสด - สวนสาธารณะม้านทิง – โรงงานหยก - หมู่บ้านไตลื้อม่านหวยโส่ – เมืองใหม่เกล้าจอม – เมืองหล้า

อาหาร07.00 น.อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเที่ยวชม ตลาดสด สไตล์วิธีชาวบ้านสิบสองปันนา

09.00 น.นำท่านท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ม้านทิง (บางแห่งเรียกม่านเทิง) ที่ร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และวิวทิวทัศน์สวยงาม

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ โรงงานหยก ดูฝีไม้ลายมือของช่างสิบสองปันนา พร้อมการแกะสลักอย่างงดงาม

14.00 น.นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้าน วิธีชีวิตชาวไทลื้อ แวะบ้านไทลื้อ พูดภาษาเข้าใจใกล้เคียงกับคนไทย 

16.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่สิบสองปันนาเกล้าจอม ที่เกล้าจอมสิบสองเจียงในเขตเชียงรุ้งมณฑลยูนาน ซึ่งสร้างเพื่อผสานวัฒนธรรมไทลื้อและลานนา

อาหาร18.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

19.00 น.นำท่านชม นำท่านเข้าสู่ที่พัก …………………………………………...  หรือเทียบเท่า(สิบสองปันนา 2)

ที่พัก
……………………... หรือเทียบเท่า

5

สิบสองปันนา – ลาว – เชียงรุ้ง – เชียงของ – กรุงเทพฯ – สถานีรถไฟ สามเสน

อาหาร06.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยให้ท่านเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย ก่อน CHECK OUT ออกจากโรงแรม

07.00 น.นำท่านออกเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำลาสิบสองปันนา อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 น.เดินทางสู่บ่อหาน บ่อเต็น ประเทศลาว

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร.............

13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประเทศไทย

15.30 น.นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 

อาหาร16.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมแม่น้ำโขงริเวอร์ไซด์  

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ สถานีรถไฟ สามเสน

6

กรุงเทพฯ – สถานีรถไฟ สามเสน

08.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับอากาศอันบริสุทธิ์ เดินทางถึง สถานีรถไฟ สามเสน โดยสวัสดิภาพ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
29 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 ฿10,800 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าโรงแรมแม่น้ำโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ ( Day use ) หรือเทียบเท่า
 • ค่าโรงแรมที่พัก (นอนห้องละ 2 คน) หรือเทียบเท่า 3 คืน
 • ค่าอาหารเช้า 4 มื้อ
 • ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ                   
 • ค่าอาหารเย็น 5 มื้อ
 • ค่าดูโชว์วัฒนธรรม / ค่าด่านตรวจคนเข้าเมืองลาว / ค่าไกด์ต่างประเทศ
 • ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารว่าง ตลอดทริปการเดินทาง / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างตลอดทริป
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ VIP  ภายในประเทศ 
 • ค่าวีซ่าประเทศจีน (แบบหมู่คณะ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ  1,000,000 บาท (ต่างประเทศ) /ค่าประกันอุบัติเหตุภายในประเทศ  200,000   บาท
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าหน้าด่านจีน ท่านละ 20 หยวน หรือ เป็นเงินไทยท่านละ 120 บาท
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอร์ทุกชนิด
 • ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ภายในห้องพัก 
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์  (ไกด์, และพนักงานขับรถ) ท่านละ 400 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
หมายเหตุ      
 • โปรแกรมการท่องเที่ยว  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  แล้วแต่สภาพ ดิน  ฟ้า อากาศ  และ บริษัทจะรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ