Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT203237

ทัวร์อยุธยาเต็มวัน 1 วัน โดยรถบัสปรับอากาศ[BUS]


เยี่ยมชม “เมืองมรดกโลกแห่งประเทศไทย” เที่ยวชมโบราญสถาน และมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามของพระราชวังบางประอิน ไหว้พระขอพร ณ วัดมหาธาตุ, วัดพระศรีสรรเพชญ์ และ วิหารพระมงคลบพิตร จากนั้นล่องเรือชื่นชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัลบุฟเฟ่ต์ และพักผ่อนอย่างเพลิดเพลินไปกับเรือแกรนด์เพิร์ล (*ไปโดยรถบัสกลับเรือ)

Highlight

 • วัดมหาธาตุ
 • วัดพระศรีสรรเพชญ์
 • วิหารพระมงคลบพิตร
 • “เมืองมรดกโลกแห่งประเทศไทย”

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿2,199 ฿1,399

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ - อยุธยา - วัดช่องลม/นนทบุรี - กรุงเทพฯ

สถานที่07.15 น. พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา ) เคาน์เตอร์ 2 โดยรถบัส
-----ไปโดยรถบัส-----
เดินทางโดยรถตู้07.30 น. พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ช้านาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

สถานที่09.00 น. เดินทางถึงพระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่ส้าคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจ้ารูญ และ หอวิฑูรทัศนา

สถานที่10.30 น. เดินทางถึงวัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม

สถานที่11.30 น. เดินทางถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดส้าคัญประจ้าพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ
------กลับโดยเรือ-----
เดินทางโดยเรือ13.00 น. ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) น้าท่านสู่เรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในล้าน้้าเจ้าพระยาพร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี จนถึงกรุงเทพฯ

อาหาร15.00 น. บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้

สถานที่16:00 น. เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ (Include)

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ (Exclude)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

เงื่อนไขในการยกเลิกและ การเปลี่ยนแปลง (Cancel and Change)

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ (Other)

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติ สิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้ เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือ ปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • 084-772-0110
 • 02-374-1300 ต่อ 333
 • Line ID : edctravel1
 • แนน
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ