Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT182665

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน โดยลาว แอร์ไลน์[QV]


 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 
วังเวียง Chill Chill ม๋วนอีหลี

Highlight

 • เวียงจันทน์
 • วังเวียง
 • Chill Chill
 • อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
 • พระธาตุหลวง
 • ประตูชัย
 • เมืองวังเวียงยามราตรี
 • กุ้ยหลินเมืองลาว
 • สะพานข้ามแม่น้ำซอง
 • ถ้ำจัง

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿11,688 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿12,688 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿13,688 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿12,688 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพมหานคร – เวียงจันทน์ – วังเวียง

สถานที่07.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาท์เตอร์ W สายการบินลาว แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำโหลดสัมภาระ

เดินทาง09.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต ประเทศลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES เที่ยวบินที่ QV442

สถานที่10.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต ประเทศลาว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรับคณะที่สนามบินวัดไต โดยชูป้าย วังเวียง Chill Chill       
นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
 
อาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (1)
 
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองวังเวียง เมืองแห่งขุนเขา และสายน้ำเมืองตากอากาศของทหารอเมริกาในสมัยสงครามเวียดนามเมืองที่ได้ชื่อว่า กุ้ยหลินเมืองลาว...ระหว่างทางแวะบ้านท่าเรือหมู่บ้านประมงที่ใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งทำปลาร้าปลาแดกซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวลาวทั้งประเทศ
 
เดินทางถึง เมืองวังเวียง นำท่านเดินผ่านสะพานข้ามแม่น้ำซอง(สะพานส้ม) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของ ถ้ำจัง เพราะสะพานจะมีสีส้มสะดุดตา ...แล้วเดินทางขึ้นไป ถ้ำจัง ขึ้นบันได 147 ขั้น เป็นทางลาดชัน เมื่อเดินขึ้นไปถึงก็จะพบกับถ้ำจัง ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซนด้วยกันคือ ถ้ำฝั่งซ้ายมือ เมื่อเดินเข้าไปก็จะไปถึงจุดชมวิวจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำซอง กับทุ่งนาสีเขียวกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ของเมืองวังเวียง ส่วนโซนขวามือสัมผัสกับหินงอกหินย้อยในรูปลักษณ์ต่างๆ ภายในถ้ำอากาศเย็นสบาย เนื่องจากมีแม่น้ำไหลออกจากปากถ้ำสู่พื้นด้านล่าง
 
อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (2)  
 
หลังอาหารเดินเที่ยวชม เมืองวังเวียงยามราตรี เมืองที่ทุกท่านสามารถ กิน นั่ง นอน ดื่ม                     
ได้ที่นี่ที่เดียวในเมืองลาว จากนั้นแยกย้ายพักผ่อนตาม อัธยาศัย

ที่พัก
โรงแรมทวีสุข รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า

2

วังเวียง

อาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
 
นำทุกท่านสู่ บลูลากูน 2  อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องห่วงยาง/ สไลน์เดอร์/กระโดดเชือก/เล่น Zip Line/หรือสนุกกับขับรถบักกี้ ฯลฯ (ค่าซิบไลน์ / ค่าขับรถบักกี้ ไม่รวมในค่าทัวร์)
ได้เวลาพอสมควรนำทุกท่านกลับสู่ที่พัก
 
อาหารเที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4)
 
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เลือกกิจกรรมที่เหมาะแก่ทุกท่าน ล่องเรือหางยาว ล่องเรือคะยัก ลอดถ้ำน้ำ ซิบไลน์  ขับรถ AIV ขับรถบักกี้ (ค่าใช้จ่ายกิจกรรมนี้ทุกอย่าง ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
 
อาหารเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
 
หลังอาหารแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย สำหรับวัยรุ่นอาจไปร่วมงานปาร์ตี้ จากนักท่องเที่ยวทุกชาติมาร่วมปาร์ตี้กันที่นี่ (คล้ายฟูลมูนปาร์ตี้)

ที่พัก
โรงแรมทวีสุข รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า

3

วังเวียง - เวียงจันทน์ - กรุงเทพมหานคร

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
 
หลังรับประทานอาหารเช้า มุ่งหน้าสู่ตัว เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
 
อาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
 
นำท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว
 
ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ ชมศิลปะแบบล้านช้างและถ่ายรูป จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากร้านขายของฝาก
จากนั้น ชมหอพระแก้ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลแล้วเดินทางวัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง แวะชม วัดศรีสะเกศ
 
อำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่สนามบินวัดไต ให้เวลาคณะช้อปปิ้งต่อที่สนามบิน
 
เดินทาง18.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ลาว แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV445

สถานที่19.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

**ราคาไม่รวมค่าทิป**
 
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ

หมายเหตุ : 
1. อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2. กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 8 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ำมันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 
4. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง มิฉะนั้น 
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 
ประกาศสำคัญ 
สายการบิน มีนโยบายใน จำกัดน้ำหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่านต้องชำระค่าน้ำหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บ และกรุ๊ปออกเดินทางได้ 15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ 
 
อัตรานี้รวม
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ ,
o ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองหลวงพระบาง , 
o ค่าที่พักโรงแรม  รวมทั้งสิ้น 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน, 
o ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ , 
o ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ , 
o อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ , 
o ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย 
o ชุดตักบาตรเช้าท่านละ 1 ชุด
 
อัตรานี้ไม่รวม  
o ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม 
o ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ตลอดทริปท่านละ 600 บาท
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง  หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
 
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 25 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสำหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป  

หมายเหตุ : 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กำหนด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13. ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ 
 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • 084-772-0110
 • 02-374-1300 ต่อ 333
 • Line ID : edctravel1
 • แนน
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ