Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT182597

SINGAPORTE HALLOWEEN 3 วัน 2 คืน โดยสิงคโปร์แอร์ไลน์[SQ]


เข้าสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO HALLOWEEN HORROR NIGHT - FREE DAY อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน - วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ Buddha Tooth Relic Temple

Highlight

 • UNIVERSAL STUDIO HALLOWEEN HORROR NIGHT
 • วัดพระเขี้ยวแก้ว

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿14,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

วันแรกของการเดินทาง

สถานที่07.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

เดินทาง09.40 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973

สถานที่13.05 น. เดินทางถึง สนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์
สิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับต้นไม้น านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย อุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้ง เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ 
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208บาท)และ 2Domes(700 บาท)
นำทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และตำนานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน 

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  มื้อพิเศษ Boon Tong Kee !!!
 
19.00 น. จากนั้นนำทุกท่าน สัมผัส ความสยอง , ความหลอน  แบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน ความกลัวจะมาทุกรูปแบบ จะมารอบด้าน อย่าอยู่ในที่มืด เพราะมันอยู่รอบตัวคุณ  จาก 7 ปีที่ผ่านมา พิสูจน์แล้วว่างานฮัลโลวีน ที่ได้จัดขึ้นที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ถูกกล่าวขานอย่างมากที่สุด ในแถบเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่,ตัวละคร(ที่ต้องทำการ  คัดเลือกกัน คนต่อคน เพื่อความสมจริง) ที่เราขอท้าให้คุณมาลองด้วยตัวเอง ขอย้ำ!!!! ทั้ง THEME PARK จัดทำเป็น HALLOWEEN NIGHT !!!!! 
จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำหรับวันเดินทาง
29 กย.–01 ตค. / 05–07 ตค. / 19–21 ตค.  26 – 28 ตค. 
เข้าสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO 
HALLOWEEN HORROR NIGHT 
ในวันแรกของการเดินทาง และค่าใช่จ่ายในการเดินทางกลับโรงแรม ลูกค้าชำระเอง

สำหรับวันเดินทาง
06-08 ตค. / 20-22 ตค. / 27-29 ตค.
เข้าสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO 
HALLOWEEN HORROR NIGHT 
ในวันที่สองของการเดินทาง และค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปกลับโรงแรม ลูกค้าชำระเอง
 
พิเศษ สุดสุด!!!!! สำหรับท่านที่ไม่ชอบรอเบื่อการเข้าแถวเป็นที่สุด! ทางนี้เลยจ้า ตั๋วแบบ Express Pass เข้าเล่นได้เลยไม่ต้องต่อแถวเข้าคิว จ่ายเพิ่มอีกนิด เพิ่มความมันในการล่าผี !!! เริ่มต้นเพียง 1,300 บาท

ที่พัก
HOTEL OXFORD/ FRAGRANCE IMPERIAL หรือระดับเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

FREE DAY อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน 
ไม่มีรถและไกค์บริการ วันพักผ่อนสบายๆ ให้ทุกท่านได้ เดินช้อปปิ้ง สัมผัสกับบรรยากาศของสิงคโปร์อย่างเต็มที่
จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก  ​

ที่พัก
HOTEL OXFORD/ FRAGRANCE IMPERIAL หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ Buddha Tooth Relic Temple วัดนี้ทางสิงคโปร์ใช้ทุนทรัพย์สร้างมหาศาล ประมาณ 99 ล้านดอลลาร์ จนได้วัดศิลปกรรมจีนสมัยราชวงศ์ ถังผสมผสานกับศิลปะมันดาลา (ภาพวาดผังโลก สวรรค์ แบบมหายาน) ที่สวยงามเป็นอาคารสีแดงสดแวะเข้าไปชมความงามของวัดพระเขี้ยวแก้วและสักกะระสิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อความเป็นสิริมงคลที่คนสิงค์โปร์และชาวจีนนับถือเป็นอย่างมาก

*** อาหารเที่ยง ไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินเต็มที่กับโปรแกรมที่ลูกค้าเลือก ***
 
นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้า มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น นำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
เดินทาง17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินสิงคโปร์แอน์ไลน์ เที่ยวบิน SQ982

สถานที่19.00 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 
 
 

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ สามารถออกเดินทางได้ขั้นต่ำ 30 ท่านขึ้นไปทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ **
สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก  1,200 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
**ขออนุญาตเก็บทิปที่สุนามบินสุวรรณภูมิ** ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 
 
อัตรานี้รวมบริการ
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอน์ไลน์ ชั้นประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ 
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
ค่าทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ *** อัตราการให้ทิป  ผู้ใหญ่ และเด็ก 1,200 บาทต่อท่าน ***
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
การชำระเงิน 
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำค่าบริการทัวร์เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ 
สำหรับค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 
การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และในการคืนมัดจำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจำนวนการมัดจำ
หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 
หมายเหตุ 
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจองไว้เป็นตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ดังนั้นที่นั่งทางสายการบินจะจัดให้เป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่นั่งโซนใหม่  และในบางครั้งที่นั่งบนเครื่องบน อาจจะไม่ได้นั่งติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่ เผื่อที่จะได้นั่งด้วยกันกับคนในครอบครัว ทั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดเข้าใจ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางจอยกรุ๊ปหน้าร้านไม่ถึง 30 ท่าน
 
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง 
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 
*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***
*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***
 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • 084-772-0110
 • 02-374-1300 ต่อ 333
 • Line ID : edctravel1
 • แนน
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ