Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT182422

ทัวร์เกาหลี ปักกิ่ง เกาหลีเหนือ เจาะลึกดินแดนม่านเหล็ก 7 วัน 5 คืน โดยแอร์ ไชน่า[CA]


เยือนเกาหลีเหนือ ดินแดนในม่านเหล็ก ที่ใครต่างขนานนามว่าเป็นดินแดนที่ลึกลับที่สุด
เยี่ยมชมหมู่บ้านสันติภาพ “ปันมุนจอม” เส้นแบ่งดินแดน เขตปลอดทหาร (DMZ)
เยี่ยมชม หอปรัชญาจูเช่  ปรัชญาเศรษฐกิจ แก่นแท้ของวัฒนธรรมการเมืองของเกาหลีเหนือ
พิพิธภัณฑ์โคเรียว พิพิธภัณฑ์ชนชาติเกาหลี แห่งอาณาจักรโคกูรยอ
สถานีรถไฟใต้ดิน ยลโฉมสถาปัตยกรรม เปียงยางเมโทร หนึ่งในสถานีรถไฟที่ลึกที่สุดในโลก
ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน สิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

Highlight

 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ปักกิ่ง
 • เปียงยาง
 • ชมด้านนอกประตูชัย
 • มันซูเด
 • อนุสาวรีย์หอม้าบิน
 • หอปรัชญาจูเช่
 • วังเยาวชนมันยองเด
 • เมียวเฮียงซาน
 • หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ
 • วัดโปยอน
 • พิพิธภัณฑ์สงคราม
 • เคซอง
 • หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม
 • พิพิธภัณฑ์โคเรียว
 • อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี
 • ศูนย์สินค้าที่ระลึก
 • กายกรรมเปียงยาง
 • สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง
 • วัดลามะ
 • ตลาดรัสเซีย
 • กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
 • ศูนย์แพทย์แผนจีนโบราณ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿61,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

สถานที่22.30น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู  10 เคาน์เตอร์  U สายการบิน แอร์ ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

2

กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – เปียงยาง – ชมด้านนอกประตูชัย

เดินทาง01.00 น.ออกเดินทางสู่มหานครปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA980

สถานที่06.20 น.เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิก 2008 คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้างทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย มหานครปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วพักผ่อนภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่อง  

เดินทาง12.00 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเปียงยาง โดยสายการบิน แอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA121
 
สถานที่14.30 น.เดินทางถึงกรุงเปียงยาง เมืองหลวงปัจจุบันของ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือที่รู้จักกันในนาม ประเทศเกาหลีเหนือ เปียงยาง เป็นมหานครที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับ 2,000 ปี เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโชซอนโบราณ อาณาจักรโกครูยอ ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 3 ล้านคน มีสถานะเป็นเมืองปกครองพิเศษที่รับคำสั่งโดยตรงจากรัฐบาล ในช่วงหลังจากการยึกครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กรุงเปียงยางได้ถูกปลดปล่อยโดยกองทัพโซเวียตรัสเซีย ตรงกันข้ามทางภาคใต้ได้ถูกปลดปล่อยโดยกองทัพอเมริกา  ซึ่งต่อมาต่างฝ่ายต่างก็ผลักดันผู้นำประเทศที่ตนสนับสนุนขึ้นมาเป็นผู้นำของทั้งฝั่งเหนือและใต้ นับเป็นการแบ่งประเทศอย่างเป็นทางการ ต่อมาในอีก 4 ปีต่อมา กองทัพเกาหลีเหนือได้ทำการบุกข้ามแนวขนานเส้นที่ 38 ลงมาเพื่อทำการรวมประเทศทางองค์การสหประชาชาติซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาจึงได้ใช้ปฏิบัติการทางการทหารตอบโต้ หลังจากการยกพลขึ้นบกที่อินชอน ทางกองทัพสหประชาชาติได้ขับไล่กองทัพเกาหลีเหนือจนสุดแม่น้ำยาลู ทางเหนือที่ติดกับพรมแดนจีน ซึ่งในขณะนั้นจีนก็ตกอยู่ภายใต้การนำของ เหมาเจ๋อตุง ที่ได้นำกองทัพปลดแอดประชาชนของจีน เข้ามาต่อสู้โดยตรง หลังจากการสู้รบยาวนานกว่า 4 ปี ทั้ง 3 มหาอำนาจจึงได้ทำการตกลงหยุดยิงที่หมู่บ้านปันมุนจอม นับเป็นการแบ่งประเทศออกอย่างเป็นทางการ โดยเกาหลีเหนือมีเมืองเปียงยางเป็นเมืองหลวง ขณะเดียวกันในฝั่งเกาหลีใต้ก็ได้ตั้งกรุงโซลเป็นเมืองหลวงเช่นเดียวกัน นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านชม ด้านนอกประตูชัยเปียงยาง เป็นประตูชัยที่มีขนาดใหญ่เป้นอันดับ 2 สองของโลก สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น ( ค.ศ. 1910- ค.ศ. 1945) สร้างโดยใช้หินบล็อกทั้งหมด 25,500 ก้อน โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1982 ตัวสถาปัตยกรรมได้อ้างอิงมาจากประตูชัยฝรั่งเศส แต่ในส่วนของจิตรกรรมจะเป็นศิลปะแบบคอมมิวนิสต์   

อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก
PYONGYANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

3

มันซูเด – อนุสาวรีย์หอม้าบิน – หอปรัชญาจูเช่ – วังเยาวชนมันยองเด – เมียวเฮียงซาน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านชม อนุสาวรีย์ท่านผู้นำมันซูเด อนุสาวรีย์ผู้น้ำทั้งของคิมอิลซุง และ คิมจองอิล ผู้นำคนลำดับแรกและลำดับสองของเกาหลีเหนือ เป็นสถานที่ที่ชาวเกาหลีเหนือทั่วประเทศจะมาถวายความอาลัยต่อท่านผู้นำที่รักอยู่ตลอด นำท่านชม อนุสาวรีย์หอม้าบิน หรือ อนุสาวรีย์ชาลิม่า  ชาลิม่า เป็นม้าในปกรณัมพื้นบ้านที่เล่าขานกันในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ตะวันออกไกลของรัสเซียและบริเวณคาบสมุทรเกาหลี มีความสามารถในการเดินทาง สามารถเดินทางได้ถึงวันละ 10 ลี้ (400กิโลเมตร) ปัจจุบันใช้เป็นสัญลักษณ์ของทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีเหนือ อีกทั้งในปี ค.ศ. 1961 หลังสงครามเกาหลี ประเทศเกาหลีเหนือต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูประเทศ จึงทำการสร้างอนุสาวรีย์ชาลิม่า ที่สูง 46 เมตร พร้อมคำขวัญที่แต้งโดยท่ายนผู้นำคิมอิลซุง “จิตวิญญาณวีรบุรุษ จิตใจนักสู้ของชาวเกาหลี พร้อมการคิดค้นนวัตรกรรมที่ก้าวหน้า ประเทศจะพัฒนารวดเร็วดังขี่ชาลิม่า” จากนั้นนำท่านชมหอปรัชญาจูเช่ หอคอยสูง 170 เมตรที่สร้างขึ้นเป็นของขวัญครบรอบ 70 ปี ของท่านผู้นำคิมอิลซุง สร้างโดยใช้หินแกรนิต 25,500 ก้อน ว่ากันว่าได้แรงบันดาลใจจาก อนุสรณ์สถานวอชิงตัน ด้านหน้าของหอคอยมมีรูปจำลอง บุคคลที่เป็นเป็นตัวแทนของชนชั้น กรรมกร(ค้อน)ชาวนา(เคียว)และพู่กัน(กรรมกรนักคิด) ซึ่งเป็นรากฐานของลัทธิจูเช่ แนวความคิดที่บัญญัติโดยคิมอิลซุง ที่มีสโลแกนในการพึ่งพาตนเองอย่างสุดขั้ว 

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
 
นำท่านเข้าชม วังเยาวชนมันยองเด เป็สถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่ถูกคัดสรรมา โดยจะมีการเรียนดนตรี ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการกีฬา โดยตัววังมีทั้งหมด 120 ห้องประกอบด้วย สระว่าย้ำ และโรงยิม อีกทั้งโรงภาพยนตร์ที่มีความจุ 2,000 ที่นั่ง ด้านหน้าของวังจะมีลานกว้างที่นักเรียกจะมาพักผ่อนกันหลังจบการเรียนในแต่ละวัน จากนั้น นำท่านชม เขาเมียวเฮียงซาน หนึ่งในมรดกโลกทางนิเวศวิทยาของเกาหลีเหนือ ในตำนานของเกาหลีเชื่อว่าเขาเมียวเฮียงซานเป็นบ้านของกษัตริย์ทางกุน ต้นตระกูลของชาวเกาหลีทั้งปวง ตัวเขาอยู่เหนือระดับ น้ำทะเล 2,000 เมตร เป็นที่อยู่อาศัยของพืชกว่า 30 ชนิดและสัตว์กว่า 12 ที่ใกล้สูญพันธ์ อีกทั้งภายในเขายังมีการค้นพบสมุนไพรที่สรรพคุณต่างๆ มากมาย

อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก
PYONGYANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

4

หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ – วัดโปยอน – พิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลี

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านชมหอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ เปิดทำการใน วันที่ 26 สิงหาคม  ค.ศ. 1978 ด้วยขนาดกว่า 70,000 ตารางเมตร ในตำนานพื้นบ้านเล่ากันว่าคิมจองอิล ได้ทำการสร้างขึ้นในเวลาสามวัน แต่ในความเป็นจริงสถานที่แห่งนี้ใช้เวลาสร้างนับปี ภายในมีการจัดแสดงของขวัญกว่า  220,000 ชิ้น เป็นของขวัญที่ได้รับจากแขกจากต่างประเทศ โดยในการเข้าชมหอนิทรรศการจะต้องถอดรองเท้าและทำความเคารพต่อรูปของคิมจองอิลทุกครั้ง จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดโปยอน เป็นวัดพุทธแบบเกาหลี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โคเรียว ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 เป็นหนึ่งในวัดพุทธหลักของเกาหลีเหนือ ในยุคสงครามได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของอเมริกา  

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเปียงยาง จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับสงครามเกาหลี ที่แสดงความเหนือกว่าในการรบกับ สหรัฐอเมริกาศัตรูหมายเลขหนึ่งและ รัฐหุ่นเชิดเกาหลีใต้  มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปรณ์ที่ยึดได้จากสงครามเกาหลี อีกทั้งยานพาหนะของประเทศต่างๆ ที่เข้ามาสอดแนม หรือพลัดหลงเข้ามาในอาณาเขตของเกาหลีเหนือ 

อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
PYONGYANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

5

เปียงยาง – เคซอง – หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม – พิพิธภัณฑ์โคเรียว – อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี – สินค้าที่ระลึก – กายกรรมเปียงยาง – สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเคซอง เมืองชายแดนใกล้กับชายแดนเกาหลีใต้ จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดทหาร (DMZ) หลังการเจรจาหยุดยิงในปี ค.ศ.1953 หน่วยรักษาความมั่นคงร่วมได้ตั้งเขตปลอดทหารที่มีความยยาว 1.2 กิโลเมตร บ้างครั้งถูกเรียกว่า หมู่บ้านโฆษณาชวนเชื่อ ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปจำลอง นกพิราบของปีกัสโซ่แต่ถูกซ่อนไว้ เพราะทางฝั่งอเมริกาเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของคิมมิวนิสต์ ( ปีกัสโซ่เป็นคอมมิวนิสต์)  จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โคเรียว พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปวัตถุ จิตรกรรม วิถีชีวิตของชาวเกาหลีในสมัยโบราณ ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีโลงศพของจักรพรรดิคองมิน อีกทั้งโรงเรียนขงจื๊อ โดยตลอดทั้งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยต้นสนสมัยโบราณ ตัดสลับกับรูปปั้นโบราณ  

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเปียงยาง จากนั้นนำท่านเข้าชม ชมอนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นรวมชาติ สร้างในปี ค.ศ. 2001 เป็นจุดที่ถนนทอดตรงสู่ประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้งร้านของที่ระลึก 

อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านชมการแสดงกายกรรมเปียงยาง กายกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดจากกายกรรมปักกื่งอันลือชื่อ แต่ได้มีการพัฒนาและคิดค้นรูปแบบออกมาอย่างมีเอกลักษณ์ จากนั้นนำท่านเข้าชม สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง สถานีรถไฟใต้ดินเพียง 3 เส้นทางของเกาหลีเหนือก่อสร้างโดยวิศวกรจากโซเวียตรัสเซีย ทำให้ตัวสถานีรถไฟมีรูปแบบการสร้างสถานีลึกลงไป จะไม่สลับเป็นชั้นๆ ในปัจจุบันมีเพียง 2 สถานีเท่านั้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น  

ที่พัก
PYONGYANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

6

เปียงยาง – ปักกิ่ง – วัดลามะ – ถนนโบราณเฉียนเหมิน

05.00น.Morning Call
 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
 
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเปียงยาง 

เดินทาง08.30 น.ออกเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง โดยสายการบิน แอร์ไชน่า โดยเที่ยวบินที่ CA122 
 
สถานที่10.00 น.เดินทางถึงเมืองปักกิ่ง นำท่านผ่านการตรวจสอบศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 

อาหารกลางวันนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
นำท่านชม วัดลามะยงเหอกง สถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ

อาหารเย็นนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของ COPY ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย

ที่พัก
BEIJING YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

7

กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์สมุนไพรจีนแผนโบราณ – ตลาดรัสเซีย

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้

อาหารเที่ยงนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน เมนูมื้อสุกี้ 
 
นำท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ 

อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 
สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง 

เดินทาง19.35 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินที่ CA979
 
สถานที่23.40 น.เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

***  ราคาทารก (อายุไม่เกิน 2 ขวบ) ราคา 17,000 ***
 
***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ และค่าวีซ่าเข้าเกาหลีเหนือ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 หยวน /ทริป // หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
**กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน เก้บทิปเพิ่มท่านละ 100 หยวนรวมเป้น 700 หยวนต่อท่าน **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
 
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ยางพารา ,ผีเซียะ , บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า (ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแช่เท้า), ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
    3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท 
    3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
    4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 
กรณีคณะออกเดินทางได้ 
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบเดี่ยว เข้าออก 2 ครั้ง (2,550 บาท)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 600 หยวน/ท่าน/ทริป...หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ดุลยพินิจของลูกค้า กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน เก้บทิปเพิ่มท่านละ 100 หยวนรวมเป้น 700 หยวนต่อท่าน 
 
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
 
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน/คน/ร้าน
11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,500 บาท 
-ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,550 บาท 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น** 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2 ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา 
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ 
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,060 บาท 
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท (ยกเว้น บราซิล แคนาดา อาร์เจนตินา)
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น** 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทำงาน 
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน 
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
 
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
 
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง  
 
เอกสารในการยื่นวีซ่าเกาหลีเหนือสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1. การยืนวีซ่าเข้าเกาหลีเหนือจะต้องส่งเอกสารยื่นวีซ่าล่วงหน้าวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (ผู้เดินทางหากมีสัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกันจะต้องลงทะเบียน 30 วัน) 
2. หนังสือเดินทางตัวจริง 
3. รูปถ่ายสีสำหรับยื่นวีซ่าขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
4. เวลาที่ใช้ในการทำการขอวีซ่า 7 วัน 
 
**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรอกข้อมูลให้ครบโดยเฉพาะเบอร์ติดต่อ  เเละกรณีทำลูกค้าธุรกิจส่วนตัวกรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยว่าทำอะไร**
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)  
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า  
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส
.................................................................................................................................... .................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตำแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
........................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วันที่..............................เดือน............................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... RELATION........................................................
 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
 
หมายเหตุ
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • 084-772-0110
 • 02-374-1300 ต่อ 333
 • Line ID : edctravel1
 • แนน
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ