Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT182180

ทัวร์ยุโรป Italy - Swiss - France 11 วัน 7 คืน โดยการบินไทย[TG]


โรม - ปิซ่า - เมสเตร - เกาะเวนิส เมสเตร - มิลาน - ทาซ - เซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - มองเทรอซ์ - ดีฌง - แวร์ซายส์ - ปารีส - เยี่ยมชมเมืองปารีส

Highlight

 • โรม
 • ปิซ่า
 • เมสเตร
 • เกาะเวนิส
 • มิลาน
 • ทาซ
 • เซอร์แมท
 • ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • มองเทรอซ์
 • ดีฌง
 • แวร์ซายส์
 • ปารีส
 • เยี่ยมชมเมืองปารีส

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿101,000 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿104,000 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿107,000 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

2

กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - โรม

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 เวลา 00.20 – 06.50 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย พาคณะออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศนำท่านไปชมโคลอสเซียม สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน จากนั้นนำท่านผ่านชมโรมันฟอรั่ม  ในอดีตสมัยที่โรมันเรืองอำนาจ ที่นี่คือศูนย์กลางด้านธุรกิจ การค้า ศาสนา และการเมือง 

อาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ “จัตุรัสเวเนเซีย” มีอนุสรณ์หินอ่อนของกษัตริย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้รวบรวมแผ่นดินอิตาลี จากนั้นเดินทางไปชม “น้ำพุเทรวี”  อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพ และพร้อมกับนำท่านชมบันไดสเปน เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น เป็นสถานที่สาธารณะที่ใช้พบปะพูดคุยกันของชาวเมืองโรม

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
Midas Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

3

โรม - ปิซ่า

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์วาติกัน” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงศิลปะระดับโลกมากมาย และสิ่งที่ท่านไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง คือ แกลลอรีงานศิลปะ ที่เก็บรวบรวมภาพวาดในโบสถ์มากมายที่เป็นผลงานของทั้ง ดาวินชี ราฟาเอล  จิออตโต้ คาราวาจิโอ และไมเคิล แองเจโล นำท่านชมมหาวิหารนักบุญเปโตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่งดงามและวิจิตร โดยถือเป็นศูนย์กลางของศาสนจักรคาทอลิกก็ว่าได้

อาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า ( 365 ก.ม.) เมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก โดยเยี่ยมชมบริเวณจัตุรัสมหาวิหาร ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ผสมกอธิค อยู่ 3 สิ่ง ได้แก่ 1.หอศิลป์จุ่ม 2.มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า 3.หอระฆัง หรือหอเอนแห่งเมืองปิซ่าที่ทุกท่านรู้จัก อิสระถ่ายภาพ พักผ่อนหย่อนใจ

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
Grand Hotel Bonanno หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

4

ปิซ่า - เมสเตร - เกาะเวนิส - เมสเตร

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางต่อไปยังเมืองเมสเตร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเมืองเวนิส เมืองท่าเก่าแก่ที่เจริญที่สุดในศตวรรษที่ 12 ของโลกใบนี้ (315 ก.ม.)

อาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านลงเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย เมืองที่ใช้การสัญจรโดยเรือเป็นหลัก มีสมญานามเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางอยู่ที่ “จัตุรัสซานมาร์โค” รายล้อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเวเนเชียน “พระราชวังเก่า” (PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต “มหาวิหารเซนต์มาร์ก” งดงามอลังการด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ “แกรนด์คาแนล” เป็นคลองที่กว้างที่สุดของเกาะและงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมถ่ายรูป หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมือง งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ เป็นต้น จากนั้นเดินทางกลับสู่เมสเตร

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
Smart Hotel Holiday หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

5

เมสเตร - มิลาน - ทาซ - เซอร์แมท

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “มิลาน” หรือ “มิลาโน่” เป็นเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลก เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี (263 ก.ม.) แวะชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน มหาวิหารของเมืองนี้สร้างในสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่และวิจิตรที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลี

อาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองทาซ เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเป็นประตูสู่ “เซอร์แมท” นำท่านนั่งรถไฟเข้าสู่ตัวเมืองเซอร์แมท เมืองที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองปลอดมลพิษที่สุดในโลก  โดยถือเป็นเมืองท่องเที่ยวลำดับต้น ๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ โดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมก็คือ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
Hotel Jagerhof หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

6

เยี่ยมชมเซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศของเมืองเซอร์แมท สูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อมกับอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเก็บภาพความประทับใจ ของบ้านสไตล์แบบสวิสชาเล่ต์ สไตล์วาเลส์ พร้อมเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าต่าง ๆ ตามร้านขายของ และร้านอาหารเล็ก ๆ สองฝั่งตลอดเส้นทาง

อาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น โดย เคเบิ้ลคาร์ แมทเทอร์ฮอร์น เอ็กซ์เพรส  เพื่อนำท่านสู่สถานีสุดท้ายบนยอดเขา เป้าหมายของนักสกีทั่วโลก สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ พร้อมชมวิวของยอดเขาโดยสามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์สีขาวที่ปกคลุมด้วยหิมะ และยอดเขาต่าง ๆอย่างจุใจ

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
Hotel Jagerhof หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

7

เซอร์แมท - มองเทรอซ์ - ดีฌง

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่เมืองมองเทรอซ์ เมืองเล็ก ๆ น่ารักที่แสนอบอุ่นตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในหมู่ของนักท่องเที่ยว ผ่านชมบรรยากาศของสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ของเหล่าปราสาทที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ 

อาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านข้ามเขตแดนเข้าสู่เมืองดีฌง ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน์เป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งยังเป็นเมืองที่มีโบสถ์ของคริสตจักรอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วย โดย ( 193 ก.ม.)

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
Hotel Kyriad Dijon Centre หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

8

ดีฌง – แวร์ซายส์ - ปารีส

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ตำบลแวร์ซายส์ เพื่อเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฐพี มีการตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พาท่านชมห้องต่าง ๆ ของพระราชวัง นอกจากนี้สวนด้านหลังยังยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ตัวพระราชวัง ตกแต่งด้วยรูปแบบบาโรก จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับปารีส เพื่อทำการล่องเรือชมบรรยากาศบนแม่น้ำแซน ชมความงามสองฝากฝั่งริมแม่น้ำแซน ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งล้ำค่า และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของฝรั่งเศสมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม เป็นต้น

อาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ปารีส โดยระหว่างทางจะผ่านชนบทของประเทศฝรั่งเศส ที่เต็มไปด้วยทุ่งเกษตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์แปลกตาน่าชม

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
Mercure La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

9

เยี่ยมชมเมืองปารีส

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมนครปารีส นครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำของแฟชั่น มนต์เสน่ห์อันล้นเหลือทำให้เมืองนี้ ติด 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาเยือนมากที่สุด โดยเริ่มที่การชมโบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด บริเวณที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวแนตถูกประหารชีวิต เข้าสู่ถนนชองป์เอลิเซ่ เพื่อนำท่านสู่ประตูชัย เก็บภาพความประทับใจ พร้อมชมบรรยากาศโดยรอบ ปาแลเดอชาโย โบสถ์แองแวลิด โรงเรียนนายร้อยทหารบก จากนั้นนำท่านสู่หอไอเฟล หอสูงเด่นตระหง่านที่โดดเด่นคู่เมืองปารีสมาอย่างยาวนาน นำท่านขึ้นชมจุดชมวิวของหอไอเฟล ชั้น2 โดยลิฟต์ อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจของวิวเมืองปารีสในมุมสูง

อาหารเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งกับร้านค้าปลอดภาษี รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต มีสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น

อาหารค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
Mercure La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

10

ปารีส - ดูไบ

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล เดอ โกล เพื่อทำการเช็คอินและคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 เวลา 13.40 – 05.55 น.(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

11

ดูไบ - กรุงเทพมหานคร

สถานที่05.55 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขและคำแนะนำสำหรับการซื้อทัวร์
ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
- ค่าเข้าชมสถานที่ พิพิธภัณฑ์วาติกัน, เรือข้ามฟากเกาะเวนิส, รถไฟสายเซอร์แมท, กราเซีย พาราไดซ์, พระราชวังแวร์ซาย, หอไอเฟล, เรือล่องแม่น้ำแซน
- โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป และโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทตามมาตรฐาน 3 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (เชงเก้น) **พักในประเทศอิตาลี 3 คืน**
- ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม :
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation) :
เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ (Cannot make your reservation) :
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ และต้องการแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง หรือกลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจำนวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วทั้งหมด

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กำหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) :
- การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรตส์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Emirate Skywards ได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) :
ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน และอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันกับกลุ่มคณะของท่านตามที่ต้องการ
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรับอากาศในห้องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 - 4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องที่ใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นห้องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) :
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลาเดินทางดังกล่าวที่คณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ 
และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) :
ค่าทัวร์นี้ไม่ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หากสัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการส่ง “ใบเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง” ให้แก่ท่านในช่วงก่อนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด
กระเป๋า สัมภาระที่มีล้อเลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ได้แก่ เครื่องบิน รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดังกล่าว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนั้น ๆ

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) :
- ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) :
- หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี  ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทำการ
(ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ท่านจะต้องนำไปแสดงด้วย เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3  เดือน 
6. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
7. หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคารที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ( Bank Certificate ) และ  Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน รายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน (สามารถ update จาก bookbank และ copy ได้หากมีการปรับสมุดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน  ) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
8. กรณีที่บริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจาก  เอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
9.  กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดย  ที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความ    จำนงในการ       อนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10.การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้   ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11.หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
12.กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • แอมป์
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • เตย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • บาส
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • อาย
 • ทีมทัวร์ต่างประเทศ
 • มิก
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • สน
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ต่างประเทศ
 • ซาร่า
 • ทีมทัวร์กรุ๊ปเหมา ในประเทศ