Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT171081

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO UNSEEN 6 วัน 3 คืน โดยการบินไทย[TG]


เดินทางเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู มีมิโตะ (Mito City)
-อุชิคุ ไดบุทสึเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-ชมสวนดอกไม้ฮิตาจิ ซีไซด์ "โดยนำท่านนั่งรถแทรม" เข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ 
-เดินทางสู่เอโดะ วันเดอร์แลนด์ หรือ เอโดะมุระ 
-นำท่านเดินทางสู่เมืองคินุกาว่าซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของแหล่งน้ำพุร้อนอันเลื่องชื่อ
-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น 
-นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาว่า โดยใช้ลิฟท์ลงสู่หุบเขาเบื้องล่างสู่น้ำตกเคกอน 
-ชมพิธีกวนน้ำยูโมมิ หรือวิธีการลดอุณหภูมิน้ำ
-เมืองคาวาโกเอะ หรือ โคะเอโดะ บ้านเมืองที่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าๆของญี่ปุ่นเอาไว้
-วัดอาซากุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว 
-เกาะโอไดบะ เกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิงของเมืองโตเกียว
-อิสระช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ Aqua City, Diver City, Deck และ Palette Town และท่านยังได้ชมความสวยงามของสะพานเรนโบว์

Highlight

 • ทัวร์ญี่ปุ่น
 • อิบารากิ
 • อุชิคุ ไดบุทสึ
 • ศาลเจ้าโทโชคุ
 • ทะเลสาบชูเซนจิ
 • เมืองคุซัตสึ
 • คาวาโกเอะ
 • ตรอกมันหวาน
 • เกาะโอไดบะ
 • สวนดอกไม้ฮิตาจิ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿55,700 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

สถานที่19.30 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

เดินทาง22.45 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินนฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG682

2

ฮาเนดะ - อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – ชมสวนดอกไม้ฮิตาจิ ซีไซด์+รถราง เอโดะ วันเดอร์แลนด์

06.55 น.+1เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ว จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู มีมิโตะ (Mito City) เป็นเมืองเอกถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งภูเขา บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ทะเลสาบ แม่น้ำ ทะเลที่มีชายฝั่งทะเลยาวเป็นหาดทราย สามารถออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิค อีกทั้งเป็นที่ตั้งของเมืองวิทยาการ ที่ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งศูนย์ Expo Center ที่เมือง Tsukuba เพื่อนำท่านเดินทางสู่ อุชิคุ ไดบุทสึเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของพระพุทธเจ้า

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่าน ชมสวนดอกไม้ฮิตาจิ ซีไซด์ โดยนำท่านนั่งรถแทรม เข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 1.9 ล้านตารางเมตร ที่มีดอกไม้หลากสายพันธุ์ ผลัดเปลี่ยนกันออกดอกบานให้ชมสีสันตามฤดูกาล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เอโดะ วันเดอร์แลนด์ หรือ เอโดะมุระ เมืองโบราณสมัยเอโดะ สัมผัสบรรยากาศที่สร้าง ได้อย่างลงตัวทั้งสภาพแวดล้อม บ้านเรือน ร้านค้า ท้องถนนและการแต่งกายของผู้คนที่ราวกับย้อนยุคไปเมื่อ 200 กว่าปีก่อน ชม โชว์การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เช่น โชว์โออิรัน โชว์สายน้ำมายากล หรือการต่อสู้ของนินจา การพลางตัวในรูปแบบต่างๆ และการใช้ชีวิตแบบนินจาที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน และอิสระให้เลือกซื้อของที่ระลึกและถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ประทับใจกับบรรยากาศญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ ซึ่งเป็นช่วงยุคสมัยที่ประเทศญี่ปุ่นบ่มเพาะเอกลักษณ์ของชาติมาจนปัจจุบัน แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองคินุกาว่า ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ แหล่งน้ำพุร้อนอันเลื่องชื่อ คินุกาว่าออนเซ็น เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีน้ำแร่คุณภาพสูง กลางเมืองมีแม่น้ำคินูกาว่าไหลผ่าน ทำให้เกิดการกัดเซาะสองฝั่งโขดผาจนเกิดเป็นหินรูปร่างซับซ้อนดูประหลาดเป็นวิวที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ 

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
 

*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***  

ที่พัก
KINUGAWA KANKO HOTEL 4* (หรือเทียบเท่า)

3

ศาลเจ้าโทโชคุ – ลงลิฟต์ชมน้ำตกเคกอน – ทะเลสาบชูเซนจิ – เมืองคุซัตสึ - ชมพิธีกวนน้ำ ยูโมมิ

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาว่า ที่เก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะ และที่แฝงแง่มุมทางปรัชญา เป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก แสดงถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้อื่น ชมความสวยงามของเจดีย์ 5 ชั้น ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นโบราณ ศาลเจ้าแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย นำท่านเดินทาง โดยใช้ลิฟท์ลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง สู่ น้ำตกเคกอน น้ำตกที่มีความสูงถึง 100 เมตร ไหลมาจากน้ำในทะเลสาบชูเซนจิ ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ท่านสามารถชมความงามในระยะใกล้ และให้ท่านชมทะเลสาบชูเซนจิ ซึ่งเป็นน้ำที่มาจากน้ำตกเคกอน และท่านจะได้ชมความสวยงามของป่าไม้และหุบเขาที่กำลังเริ่มจะเปลี่ยนสีรอให้ท่านมาสนุกกับการถ่ายรูปที่นี่

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นนำท่านสู่เมืองกุมมะ แล้วนำท่านเข้าสู่เมืองคุซัตสึ เมืองแห่งน้ำแร่ออนเซ็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ่นมาเที่ยวชมที่นี่เป็นจำนวนมาก นำท่านชมพิธีกวนน้ำยูโมมิ หรือวิธีการลดอุณหภูมิน้ำ เนื่องจากในอดีต เมืองแห่งนี้ไม่ได้มีเครื่องปรับอุณหภูมิเหมือนปัจจุบัน และเด็กไม่สามารถอาบน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่า 50 - 90 องศาได้ ชาวบ้านเลยมีวิธีการปรับระดับอุณหภูมิของน้ำโดยไม่ต้องเติมน้ำเย็นลงไป และก็แน่นอน ถ้าต้องทำทุกๆ วันโดยไม่มีเสียงเพลง ก็อาจจะดูไม่สนุก พวกเหล่าแม่บ้านจึงกวนน้ำไป ร้องเพลงไป เพราะมากๆ เลยค่ะ เพลงนี้เป็นเพลงของเมืองคุสัตซึ หลังจากนั้นนำท่านเดินชมบรรกาศรอบเมืองคุสัตสึ ซึ่งกลางเมืองจะมีรางน้ำซึ่งท่านจะได้เห็นถึงความอลังการของต้นกำเนิดของน้ำออนเซน

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม (5)
 
*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***  

ที่พัก
KUSATSU NOW RESORT HOTEL 4* (หรือเทียบเท่า)

4

กุมมะ – คาวาโกเอะ – ตรอกมันหวาน – โตเกียว – เกาะโอไดบะ

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางไปยังจังหวัดไซตามะ เพื่อนำท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ หรือ โคะเอโดะ บ้านเมืองที่นี้ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าๆ ของญี่ปุ่นเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นถนน ห้างร้านหรือบ้านเรือน ต่างก็รักษากลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่าเอาไว้ได้อย่างดี แหล่งท่องเที่ยว ที่พลาดไม่ได้ก็จะมี หอนาฬิกา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ โดยใช้บอกเวลามากว่า 350 ปีแล้ว ปัจจุบันนี้หอนาฬิกาก็ยังคงตีระฆังบอกเวลาวันละ 4 ครั้ง และตรอกมันหวาน หรือว่าตรอกคาชิยะโยโคะโชะ ซึ่งเป็นตรอกที่มีร้านขนมหวานตั้งเรียงรายกันเยอะเลยค่ะ โดยเฉพาะขนมจากมันหวาน  ของดีของเมืองคาวาโกเอะ ที่นำไปทำขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น อบกรอบ พายมันหวาน มันหวานทอดเคลือบน้ำตาล ไอศกรีมมันหวาน และอีกมากมาย

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินสู่ วัดอาซากุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่มีความสูง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะเห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง ของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณ ซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี นำท่านเดินทางสู่เกาะโอไดบะ เกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิงของเมืองโตเกียว เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง โดยการนำ ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึ้นเป็น เกาะขึ้นมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 สร้างกันมาเป็นร้อยปีเลยทีเดียว เกาะนี้เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้าง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่ Aqua City, Diver City, Deck และ Palette Town และท่านยังได้ชมความสวยงามของสะพานเรนโบว์ ที่จะมีการเล่นสีไฟในช่วงเวลากลางคืน เทพีเสรีภาพ และให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามของอ่าวโตเกียวที่สวยไม่เป็น 2 รองใคร

ค่ำ *** อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย *** 

ที่พัก
SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL (หรือเทียบเท่า)
<?php echo $medi_description;?>

5

***อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน (อิสระช๊อปปิ้ง หรือเลือกซื้อโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี)***

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

** เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ** 
เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย ณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ 

กลางวัน *** อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***

หรือให้ท่านอิสระเที่ยว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ  ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก Theme Park ที่แสดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆของเครื่องเล่น
 
ค่ำ *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางโดยรถบัส ไปยังสนามบินฮาเนดะ

6

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ

เดินทาง00.20 น.ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

สถานที่04.50 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม
 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (แบบกรุ๊ปทัวร์) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ
 • ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน้ำเปล่า
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
การชำระเงินและการยกเลิก
 • บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมัดจำการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจำทั้งหมด (เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
หมายเหตุ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน 
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด