Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900

ทัวร์พม่า FIVE STAR MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน โดยไทยไลอ้อนแอร์[SL]

รหัสทัวร์

WAT182689

สายการบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

ระยะเวลา

2 วัน 1 คืน

ประเทศ

Myanmar

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง *

กรอกข้อมูลการจองทัวร์

* กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบ

รายละเอียดผู้เดินทาง

โปรดกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตรงตามพาสปอร์ต

ผู้โดยสารท่านที่ 1
หมายเหตุ
  • เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  • การส่งข้อมูลทางออนไลน์นี้ป็นการจองเบื้องต้นเท่านั้น
  • การจองจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ พร้อมกับยืนยันการจอง
  • แอมป์
  • สนใจทัวร์ติดต่อ