Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900

ทัวร์นิวซีเเลนด์ Amazing New Zealand Tour 7 วัน 5 คืน โดยสิงคโปร์แอร์ไลน์[SQ]

รหัสทัวร์

WAT182329

สายการบิน

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

ระยะเวลา

7 วัน 5 คืน

ประเทศ

New Zealand

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง *

กรอกข้อมูลการจองทัวร์

* กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบ

รายละเอียดผู้เดินทาง

โปรดกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตรงตามพาสปอร์ต

ผู้โดยสารท่านที่ 1
หมายเหตุ
  • เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  • การส่งข้อมูลทางออนไลน์นี้ป็นการจองเบื้องต้นเท่านั้น
  • การจองจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ พร้อมกับยืนยันการจอง
  • แอมป์
  • สนใจทัวร์ติดต่อ