Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170968

ทัวร์อินโดนิเซีย บาหลี..อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย 4 วัน 3 คืน โดยการูด้า อินโดนีเซีย[GA]


สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า – เกาะบาหลี (เดนพาซาร์) – วิหารทานาล๊อต – หาดจิมบาลัน ชมโชว์บารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี (ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์) – ทะเลสาบบาร์ตู โรงงานกาแฟ - วัดตัมปะก์ซีริง วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ (ทะเลสาปบราตัน) – วัดอูลันดานู – ช้อปปิ้ง DUTY FREE & PLANET HOLLYWOOD ช้อปปิ้ง คูต้า เซนเตอร์ – สนามบินบาหลี – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

Highlight

 • ทัวร์บาหลี
 • วิหารทานาล๊อต
 • หาดจิมบาลัน
 • บารองแดนซ์
 • ศูนย์ผ้าบาติก
 • หมู่บ้านคินตามานี
 • ทะเลสาบบาร์ตู
 • วัดตัมปะก์ซีริง
 • วัดเม็งวี
 • เทือกเขาเบดูกัลป์
 • วัดอูลันดานู
 • ช้อปปิ้ง คูต้า เซนเตอร์

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

ตุลาคม 2560
฿23,900 โปรดสอบถาม
ตุลาคม 2560
฿24,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า – เกาะบาหลี (เดนพาซาร์) – วิหารทานาล๊อต – หาดจิมบาลัน

สถานที่04.30 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะเพื่อให้บริการตลอดการเดินทาง

เดินทาง06.35 น.ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่องบิน) 

สถานที่10.15 น.ถึงสนามบินจาการ์ต้า **

เดินทาง11.25 น.แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ เดนพาซาร์ เที่ยวบินที่ GA 408 (บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่องบิน)

สถานที่14.25 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคน
 
เข้าเมือง “บาหลี” ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพื้นที่ประมาณ  5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ล้านคนท่าอากาศยานนานาชาติตั้งอยู่ที่เมืองบาดุง ทางตอนใต้สุดของเกาะบาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น วัดและวัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดำเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จักนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีนคูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตานะห์ ล็อต หรือ “ ดินแดนในทะเล ”

อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบาลัน

(JINBALAN BEACH) บริการท่านด้วยอาหารทะเลท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดิน

ที่พัก
MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

2

ชมโชว์บารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี (ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์) – ทะเลสาบบาร์ตู โรงงานกาแฟ - วัดตัมปะก์ซีริง

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ (BARONG DANCE) เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บารอง คือ ตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอำนาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอ ๆ กัน ตามบทละครบาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและความชั่วเสมอ สำหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต...นำท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์นี้ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟและเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรง ... นำท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปีล (TIRTA EMPUL TEMPLE) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านตัมปะก์ซีริง ตามตำนานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชั่วคืนด้วยเล็บมือตน สิ่งปลูกสร้างนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประ เพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งจะทำให้กษัตริย์ ราชินี และนางสนมผู้วายชนม์กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ หลังจากถวายเครื่องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระน้ำแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ำกันคนละด้าน แม้น้ำจะมาจากแหล่งเดียวกันแต่จะมีท่อแยกเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างกันไป ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่

อาหารค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

3

วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ (ทะเลสาปบราตัน) – วัดอูลันดานู – ช้อปปิ้ง DUTY FREE & PLANET HOLLYWOOD

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

นำท่านสู่ วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน) ที่วัดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเรืองอำนาจ นับย้อนถึงสมัยราชวงศ์เกลเกล จนถึงปี 1891 สร้างในศตวรรษที่ 17 มีคูเมืองล้อมรอบเป็นที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมาก จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขาเบดูกัล” ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บ้าน ที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ นำท่านชม วัดอูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู ที่อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพยแห่งสายน้ำ ไม่สามารถเดินข้ามไปยังวัดได้ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ำสร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ำ การล่องเรือ และภายเรือในทะเลสาบ…ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเดนพาร์ซ่า

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านสู่ Duty Free – Planet Hollywood ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด รวมทั้งสินค้าในร้าน Planet Hollywood ซึ่งจำหน่ายสินค้าในเครือฮอลลีวู๊ด 

อาหารเย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก
MERCURE BALI HARVESTLAND KUTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>

4

ช้อปปิ้ง คูต้า เซนเตอร์ – สนามบินบาหลี – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งย่าน คูต้า เซนเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ

(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

เดินทาง12.00 น.ออกเดินทางจากยอร์คยาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ GA-407 (บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่องบิน) 

สถานที่12.55 น.ถึงสนามบินจาการ์ต้า...รอเปลี่ยนเครื่อง... 

เดินทาง16.40 น.ออกเดินทางจากจาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 864  (บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่องบิน) 

สถานที่20.10 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 ฿24,900 จอง
26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 ฿23,900 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง *และชำระส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด *
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย,  ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน และค่าภาษีสนามบิน ที่สายการบินเรียกเก็บ และค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ  30 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด  (ถ้าต้องการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่นค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด
 • สินน้ำใจสำหรับไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 500 บาท/ท่าน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 2 USD/คน/วัน + ทัวร์  2 USD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับ  1 USD/คน/วัน (**รวมทิปตลอดการเดินทาง1 ท่านจ่ายทิป  20 USD/ท่าน ***)
การยกเลิก
 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี