Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170967

ทัวร์ฮ่องกง YES INDEED HKG HAPPY PLUS 3 วัน 2 คืน โดยคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์[CX]


สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK - นั่งกระเช้านองปิงขึ้นสักการะองค์พระใหญ่ - ช็อปปิ้ง CITYGATE OUTLET - ชมการแสดงแสง เสียง A SYMPHONY OF LIGHTS VICTORIA PEAK+REPULSE BAY - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่+ร้านหยก - ช็อปปิ้งตลาด LADIES MARKET วัดหยู่นหยู่น - อิสระช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK - เดินทางกลับประเทศไทย

Highlight

 • ทัวร์ฮ่องกง
 • กระเช้านองปิง
 • พระใหญ่
 • CITYGATE OUTLET
 • A SYMPHONY OF LIGHTS
 • VICTORIA PEAK
 • REPULSE BAY
 • วัดหวังต้าเซียน
 • วัดแชกงหมิว
 • LADIES MARKET
 • วัดหยู่นหยู่น
 • อิสระช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

ตุลาคม 2560
฿19,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK - นั่งกระเช้านองปิงขึ้นสักการะองค์พระใหญ่ - ช็อปปิ้ง CITYGATE OUTLET - ชมการแสดงแสง เสียง A SYMPHONY OF LIGHTS

สถานที่06.00 น.คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาท์เตอร์เช็คอินแถว Mสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS (CX) 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 
เดินทาง08.15 น.นำท่านบินลัดฟ้าสู่ เกาะฮ่องกง
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX 700  
เที่ยวบินที่ CX 700 ให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินรุ่น BOEING 777-300(72) 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
สถานที่12.15 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK ฮ่องกงซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งในเครือจักรภพ และได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันได้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โตนักแต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ ซึ่งความทันสมัยและวิถีชีวิตที่มีสีสัน จึงได้รับการขนานนามว่า เป็นเสน่ห์แห่งตะวันออก
 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านรับประเป๋าสัมภาระและพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย รบกวนทุกท่านปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นของฮ่องกง 
(เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เกาะลันเตา เพื่อขึ้น กระเช้า NONGPING 360 องศา เส้นทางท่องเที่ยวบนกระเช้าเคเบิลมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของหมู่บ้านนอนปิงเลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา 20 - 30 นาที จากกระเช้าลอยฟ้าท่านสามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ได้เห็นทิวทัศน์และภูมิประเทศจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของเกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนอนปิงเกาะลันเตา ทั้งยังมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
 
จากนั้นพาท่านเดินขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ พระใหญ่โป๋วหลิน เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขา
 
จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง CITYGATE OUTLET ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น ESPIRIT, ADIDAS, GIORDANO, NIKE, BALLY, CK และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งลดราคามาก ถึง 70%
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีนสูตรต้นตำรับของเกาะฮ่องกง (มาตรฐานสำหรับทัวร์)
 
จากนั้นนำท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคัก

ที่พัก
SAV HOTEL , KINGS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

2

VICTORIA PEAK+REPULSE BAY - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่+ร้านหยก - ช็อปปิ้งตลาด LADIES MARKET

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำสูตรต้นตำรับของฮ่องกง
 
นำท่านเดินทางสู่ หาดทรายรีพัลส์เบย์ เพื่อสักการะไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการของบุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี และสักการะเจ้าแม่ทับทิมเพื่อเป็นศิริมงคลและนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงินทองกลับจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิว MID-LEVEL และสวยที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย 
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีนสูตรต้นตำรับของเกาะฮ่องกง (มาตรฐานสำหรับทัวร์)
 
นำท่านสักการะขอพรไหว้พระ ณ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย  ในช่วงวันก่อนตรุษจีนจะดีต่อสุขภาพมากๆ เนื่องจากวัดนี้ได้รับความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก วัดจากปริมาณผู้มาสักการบูชาและการที่หน่วยงานรัฐต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแล มีการปิดถนนและถ่ายทอดสดพิธีไหว้ ซึ่งจะมีทั้งพิธีกรรมตามลัทธิเต๋าและการเดินทางมาจุดธูปและนำของมาเซ่นไหว้ก่อนเที่ยงคืนเปลี่ยนสู่วันขึ้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ความศรัทธาที่มากมาย โดยเฉพาะคนท้องถิ่นฮ่องกงที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เน้นการศึกษาและสุขภาพดี  จึงมาขอพรให้ไม่เจ็บไข้และขอพรเรื่องการเรียนให้ลูกหลานเรียนเก่งตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ การทำบุญและขอพรเทพเจ้าเป็นเคล็ดที่ยึดถือกันอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับการนับถือเรื่องฮวงจุ้ย "การขอพรเทพเจ้า ต้องมาพร้อมกับ การให้ของเซ่นไหว้ตอบแทน" เป็นเรื่องสามัญที่รู้ว่าเป็นทั้งธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติ  แต่ในเบื้องลึกกว่านั้นมีผู้ให้ข้อคิดว่า หากจะขอพรจากเทพเจ้าก็ต้องลงทุน โดยเฉพาะการขอให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองนำท่านเข้าสักการะ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานฮ่องกงจิวเวอรี่ ให้ท่านได้รู้จักกังหันนำโชคที่เป็นเครื่องลางนำโชคของชาวฮ่องกงและคนทั่วไป ให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับปีชง การแก้ปีชงตามความเชื่อของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย 
จากนั้นนำท่านเข้าชม ร้านหยก ซึ่งเป็นอัญมณีแท้จากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่
 
หมายเหตุ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ลูกค้าทุกท่านในกรุ๊ปต้องลงร้านจิวเวอรี่, ร้านหยกหรือร้านสมุนไพร เนื่องจากเป็นการส่งเสริมสินค้าในประเทศภายใต้การดูแลของรัฐบาลตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ของโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเดินทาง ทั้งนี้แล้วการตัดสินสินใจซื้อหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้าทุกท่านไม่มีการบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่ถ้าหากท่านยืนยันที่จะไม่ลงร้านที่ระบุอยู่ในรายการทัวร์ กรุณาแจ้งทางบริษัทก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นแล้วท่านจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 HKD ต่อ 1 ร้าน ณ ฮ่องกง
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ LADY MARKET ด้วยร้านรวงขนาดเล็กกว่า 100 ร้านที่ขายเสื้อผ้า เครื่องประดับและของที่ระลึกในราคาย่อมเยา เลดี้ส์มาร์เก็ต บนถนนตุงชอย เป็นแหล่งช้อปปิ้งทอดยาว 1 กิโลเมตรให้โอกาสคุณ ได้ฝึกฝนทักษะการต่อราคาอย่างเพลิดเพลิน ชื่อของตลาดแห่งนี้ มีที่มาจากการเป็นแหล่งขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาถูกสำหรับสตรีทุกวัย อย่างไรก็ตามยังมีสินค้าอีกหลากหลาย เช่น นาฬิกา เครื่องสำอาง กระเป๋า เครื่องตกแต่งบ้าน CD และของกระจุกกระจิกให้เลือกซื้อ จนคุณสามารถเพลิดเพลินกับการชมตลาดได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งใจไปซื้อสินค้าใดๆ สักชิ้น

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีนสูตรต้นตำรับของเกาะฮ่องกง (มาตรฐานสำหรับทัวร์)

ที่พัก
SAV HOTEL , KINGS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

3

วัดหยู่นหยู่น - อิสระช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK - เดินทางกลับประเทศไทย

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำสูตรต้นตำรับของฮ่องกง
 
นำท่านสักการะไหว้เทพเจ้าประจำตัวที่ วัดหยู่นหยู่น สักการะพระบรมศาสดาของพุทธ เต๋าและขงจื้อ ไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ในวัดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกงและถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็นวัดเดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจื้อ จุดเด่นอยู่ที่วิหารหรือหอฟ้า สร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านโลไว และวัดนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครกี่เพ้าอีกด้วย
 
อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีนสูตรต้นตำรับของเกาะฮ่องกง (มาตรฐานสำหรับทัวร์)
 
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ขาช้อปทั้งหลายต่างรู้ดีว่าหาก กำลังมองหาสินค้าแฟชั่นหรือเครื่องสำอาง เครื่องเสริมความงามแล้วละก็ต้องมาที่ฮ่องกง เพราะที่นี่คือเมืองในฝันของนักช้อป ที่มีทั้งร้านค้านำสมัยและมีชื่อเสียงจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากทั่วโลก รวมไปถึงเสื้อผ้าจากดีไซน์เนอร์ท้องถิ่น รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด กล้องดิจิตอลวีดีโอหรือแท็บเล็ตแบรนด์ดังจากทั่วโลกในราคาที่ถูกที่สุดอยู่ใช่หรือไม่ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล คุณเลือกสรรได้ตามต้องการที่ฮ่องกงเท่านั้น เพราะที่นี่มีห้างและถนนที่ขายสินค้าดิจิตอล

ได้เวลาอันสมควรนำพบกัน ณ จุดนัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK
เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
เดินทาง 17.05 น.นำท่านบินลัดฟ้าสู่ ประเทศไทย
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่  CX 703  
เที่ยวบินที่ CX 703 ให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินรุ่น BOEING 777-300ER 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
สถานที่19.00 น.คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 ฿19,900 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

****  อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ****
 • เด็กเสริมเตียง             คือ ผู้เดินทางที่มีอายุ ณ วันเดินทางต่ำกว่า 12 ปีและพักกับผู้ใหญ่โดยมีเตียง
 • เด็กไม่เสริมเตียง         คือ ผู้เดินทางที่มีอายุ ณ วันเดินทางต่ำกว่า 12 ปีและพักกับผู้ใหญ่โดยไม่มีเตียง
>>>>  เพื่อประโยชน์ของท่านทางบริษัทฯ ขอรบกวนท่านได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดรวมไปถึง เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในท้ายโปรแกรมนี้ หลังจากท่านชำระค่าใช้จ่าย เพื่อยืนยันการใช้บริการเข้ามาแล้ว
 *** ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับ ยินยอมและยินดีปฏิบัติตามรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ ***      
 
ข้อกำหนด >>>>>
 1. กำหนดการตามรายการข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพ อากาศ การจราจร และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ หรือขึ้นอยู่กับการทำเวลาในแต่ละสถานที่ของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ซึ่งตัวแทนของบริษัทคือหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ยินดีที่จะดำเนินรายการที่ระบุไว้ตามกำหนด เพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเกิดความพอใจและประทับใจมากที่สุดโดยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเป็นสำคัญ
 2. ชื่อโรงแรมที่ระบุไว้นั้นเป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทียบเท่า ที่ทางบริษัทฯ จัดให้บริการตามงบประมาณของรายการข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางผู้เดินทางว่ายืนยันใช้บริการช้าหรือเร็ว ในกรณีที่โรงแรมที่ระบุไว้เต็มทางบริษัทฯ ต้องขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโรงแรมในระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน อนึ่งหากท่านมีประสงค์จัดเป็นคณะส่วนตัว (กรุ๊ปเหมา) ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
 3. รูปภาพประกอบรายการนั้น ทางบริษัทฯ นำมาใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพว่าสถานที่หรืออาหารที่จัดให้บริการประมาณนี้ จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ของจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ตรงตามรูปภาพประกอบทั้งหมด 100%
 4. หากวันเดินทางตามรายการตรงกับช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการนัดหมายเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ทางบริษัทฯขอรบกวนท่านยืนยันให้แน่ชัดอีกครั้งจากทางเจ้าหน้าที่ที่ท่านได้ติดต่อ 2-3 วันก่อนเดินทาง
 5. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งของฝั่งไทย และต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากสาเหตุส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา อันเป็นเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ
 6. รายการท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ตามนโยบายการส่งเสริมหรือสนับสนุนสินค้าภายในประเทศภายใต้การดูแลของรัฐบาลประเทศนั้นๆ เนื่องจากร้านต่างๆ ดังกล่าวมีส่วนช่วยในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในรายการ ดังนั้นแล้วทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านต้องลงร้านต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งนี้ การตัดสินใจอุดหนุนสินค้าเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความพอใจ และเต็มใจของแต่ละท่าน ไม่มีการบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่หากท่านยืนยันที่จะไม่ลงร้านตามรายการ ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เนื่องจากจำต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อทดแทนในส่วนเดิมที่ร้านต่างๆ เหล่านั้นต้องสนับสนุน โดยปกติทั่วไปหากไม่ลงร้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้***​ 1.ฮ่องกง   500 HKD / ร้าน / ท่าน *** 2.จีน    500 RMB / ร้าน / ท่าน*** 3.มาเก๊า   500 MOP / ร้าน / ท่าน*** 4.เกาหลี   100 USD / ร้าน / ท่าน*** หากท่านประสงค์ไม่ลงร้านแต่ไม่แจ้งกับทางบริษัทฯ ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในการร้านต่างๆ อาจเรียกเก็บท่านเพิ่มในจำนวนที่มากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ณ ต่างประเทศ
 7. กรณีที่ท่านจัดเป็นคณะส่วนตัว(กรุ๊ปเหมา) เพื่อศึกษาดูงานไม่ว่าภาคส่วนใดๆ รบกวนท่านแจ้งกับทางบริษัทฯก่อนยืนยันสำรองที่นั่งทุกครั้ง เนื่องจากการศึกษาดูงานบางประเภทจำเป็นต้องใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ต้องมีความชำนาญเฉพาะด้าน
 8. รายการอาหารที่ระบุไว้ในกำหนดการนั้น ทางบริษัทฯ จัดบริการตามมาตรฐานทัวร์ปกติ หากท่านจำเป็นต้นรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น เจ, มังสวิรัติ, มุสลิม, ฮาลาล หรือแพ้อาหารชนิดใดๆ รบกวนท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางทุกครั้ง

การยืนยันสำรองที่นั่ง >>>>>
 • ชำระยอดมัดจำตามจำนวนที่ระบุใน INVOICE (ใบแจ้งหนี้)เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งท่านละ 5,000.-บาท หรือ10,000.-บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขรายการนั้นๆ
 1. การชำระโดยเงินสด  กรณีที่ท่านสะดวกและสามารถเดินทางเข้ามาชำระยอด ณ บริษัท ได้ด้วยตัวท่านเอง
 2. การชำระโดยการทำธุรกรรมผ่านธนาคาร  หากท่านไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางเข้ามาชำระ ณ บริษัทได้ ท่านสามารถทำการโอนผ่านธนาคารหรือทำธุรกรรมผ่าน MOBILE APPLICATION หลังเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมแล้ว ขอรบกวนท่านได้ส่งหลักฐานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น สลิปการโอน, ใบเสร็จจากเคาน์เตอร์ หรือรูปถ่ายที่ถูกบันทึกจาก MOBILE APPLICATION
 3. การชำระโดยบัตรเครดิต
 • กรณีเข้าชำระที่บริษัทฯ เสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 2.5% ของยอดที่ท่านต้องการชำร
 • กรณีตัดบัตรผ่านระบบออนไลน์ เสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 3.5% ของยอดที่ท่านต้องการชำระ
 1. การชำระโดยการสั่งจ่ายเช็ค (CHEQUE)  ท่านสามารถชำระโดยการออกเป็น CHEQUE ต่างๆ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดถือวันและเวลาที่จำนวนยอดที่ทางบริษัทฯ เรียกเก็บเข้าสู่บัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
****   การชำระยอดทุกรายการ ชื่อบัญชีผู้รับเงินจะต้องเป็นชื่อ  บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด  เท่านั้นหากปรากฏ เป็นชื่ออื่นใดนอกเหนือจากนี้ ขอให้ท่านติดต่อกับทางบริษัทฯ และได้รับหลักฐานยืนยันโดยผู้มีอำนาจอนุมัติจากทางบริษัทฯ เท่านั้น
****   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทุกกรณี หากท่านได้ชำระยอดต่างๆ ให้กับบัญชีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
 
กรณียกเลิกการสำรองที่นั่ง >>>>>
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วันขึ้นไป  คืนยอดที่ท่านได้ชำระเข้ามาตามจริง หลังจากสายการบินหรือโรงแรมต่างๆ ได้ทำคืนให้กับทางบริษัท (กรณีที่มีการจอง หรือออกตั๋ว เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 16-44 วัน  คืนยอดที่ท่านได้ชำระเข้ามา 50% หลังจากสายการบินหรือโรงแรมต่างๆ ได้ทำคืนให้กับทางบริษัท (กรณีที่มีการจองหรือออกตั๋ว เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด) 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่า 15 วัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนยอดที่ท่านชำระเข้ามาทุกกรณี
****   กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้ต้องยกเลิก รบกวนท่านต้องเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการยกเลิก เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรองต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุและผลสนับสนุนกัน ทั้งนี้เพื่อทางบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้อ้างอิงเพื่อประกอบการยื่นขอคืนผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้ทำการชำระไปให้กับท่าน ทั้งนี้แล้ว จำนวนและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่การพิจารณาภายใต้กฎ ข้อกำหนด เงื่อนไขหรือนโยบายต่างๆ ของ    สายการบินหรือโรงแรมที่พัก เป็นต้น      ****
 
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นกำไรของชีวิต หากท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำพิเศษต่างๆ ที่ทางหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นได้แนะนำท่าน ท่านก็จะท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ สบายกายและมีความสุข บริการในร้านอาหารรวมไปถึงสถานที่ต่างๆ หรือบริการทุกอย่างอาจจะไม่สุภาพอ่อนน้อมเป็นกันเองเหมือนอย่างเช่นเมืองไทย อาหารบางอย่างท่านอาจไม่ชอบหรือมีรสชาติไม่อร่อยถูกปากท่าน ทางบริษัทต้องขออภัยท่านในความไม่สะดวกเหล่านี้โปรดคิดเสียว่ามาลองเปิดประสบการณ์ต่างแดนที่แปลกและใหม่ 

ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ ท่านจะได้รับความสนุกสนานมีความสุขและได้รับความสะดวกสบายจากการบริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ท้ายที่สุดนี้ทางบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพเพื่อมีโอกาสจะได้รับใช้ให้บริการท่านในการท่องเที่ยวครั้งต่อไป
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม >>>>>
 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมคณะ(กรณีต้องการไป-กลับ นอกเหนือจากรายการข้างต้น >>>> ต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียมของสายการบินนั้นๆ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า  
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ   
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ทั้งขาไป-กลับ ***(ตามเงื่อนไขของสายการบิน) และสัมภาระหิ้วขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม    
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม >>>>>
 • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 100 HKD / ท่าน / ทริป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  
 • ค่าปรับ ค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการกระทำและการละเมิดกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆ โดยตัวของท่านเอง เช่น การทิ้งขยะ สูบบุหรี่ ในสถานที่ต้องห้ามที่มีการแจ้งเตือนโดยป้ายหรือสัญลักษณ์ใดๆ อย่างชัดเจน
เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ควรทราบ >>>>>
 1. บัตรโดยสารสายการบิน
 • ประเภทหมู่คณะ   เงื่อนไขสากลเบื้องต้นคือ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะตามรายละเอียด วันและเวลาที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ใดๆ อันนอกเหนือจากคณะแล้ว ท่านต้องแจ้งกับทาง บริษัทฯ ก่อนยืนยันสำรองที่นั่ง  เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องทำเรื่องขออนุมัติเข้าไปยังสายการบินทั้งนี้แล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมหรือการขอเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา  จึงใคร่ขอความกรุณาจากลูกค้าทุกท่านทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า เงื่อนไขแต่ละสายการบินไม่เหมือนกัน บริษัทฯ เองเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน ซึ่งยินดี และเต็มใจที่จะดำเนินการแทนท่าน แต่ไม่มีอำนาจใดๆ ในการอนุมัติทุกกรณี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสายการบิน
 • ประเภทราคาพิเศษ เงื่อนไขสากลเบื้องต้นคือ จำเป็นต้องใช้ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางมาจองเข้าไปในระบบ จากนั้นสายการบินจะส่งกำหนดการออกบัตรโดยสารอัตโนมัติผ่านระบบเข้ามา ปกติแล้วจะประมาณ 2-7 วัน หลังทำการใส่ชื่อจองเข้าไปในระบบ  ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บยอดให้ครอบคลุมราคาของบัตรโดยสารนั้นๆ ข้อดีคือ ท่านจะได้ราคาที่ถูกกว่าปกติ แต่จะมีเวลาตัดสินใจตามระยะเวลาที่สายการบินกำหนด ส่วนรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ท่านสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ก่อนยืนยันสำรองที่นั่ง
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ร่วมเดินทางที่ประสงค์การท่องเที่ยวต่างประเทศเท่านั้น  ดังนั้นจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าบริการใดๆ จากการที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวของท่านเอง
 2. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป (ในกรณีที่ท่านจองกรุ๊ปหน้าร้านที่ไม่ใช่กรุ๊ปส่วนตัว)
 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานนับจากวันที่ท่านเดินทาง เหลืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 180 วัน
 2. ตารางเที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การจลาจล สภาพแวดล้อม การเมือง ฯลฯ อันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 3. กรณีท่านที่อยู่ต่างจังหวัดจำเป็นต้องโดยสารเครื่องบิน ก่อนจองตั๋วในประเทศโปรดเช็คเวลาและไฟลท์บินและการยืนยันจากพนักงานขายอีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่า วันเวลาที่ท่านจะทำการจองตั๋วภายในประเทศนั้นตรงกับคณะที่ท่านได้ชำระไว้กับทางบริษัทฯ และไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ออกเดินทางได้ตามปกติ อย่างแน่นอน
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ การก่อจลาจล การเมือง สงคราม การประท้วง ความล่าช้าจากสายการบิน การหยุดบินของสายการบินหรือเหตุผลจำเป็นส่วนตัวของท่านเอง ฯลฯ เป็นต้น
 5. ท่านไม่สามารถเรียกคืนค่าบริการต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการที่ท่านไม่ใช้ ณ ต่างประเทศ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางมื้อ ฯลฯ  เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระโดยเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวท่านเอง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ควรทราบ
>>>  เตรียมตัวอย่างไรให้ไม่ติดขัด?
 เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและมาตรการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอรบกวนทุกท่าน โปรดตรวจสอบและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 1. หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุการใช้เหลืออย่างน้อย 180 วัน นับจากวันที่ท่านจะเดินทางออกจากประเทศ มิเช่นนั้นแล้วท่านอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องหรือเดินทางออกนอกประเทศ
 2. แบตเตอรี่สำรอง จะต้องนำขึ้นเครื่อง (ความจุไม่เกินอันละ 32,000 mAh ท่านละไม่เกิน 2 อัน) ห้ามเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางที่จะโหลดไว้ได้ท้องเครื่องเด็ดขาด มิเช่นนั้นกระเป๋าเดินทางของท่านอาจถูกเปิดโดยเจ้าหน้าที่
 3. เอกสารเข้า-ออกประเทศ รบกวนท่านลงชื่อ ให้ตรงตามปรากฏในหนังสือเดินทาง และต้องเก็บเอกสารไว้กับตัวท่านเอง ห้ามฝากไว้กับผู้อื่นหรือเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางที่จะโหลดใต้ท้องเครื่อง หากมีเด็กที่พิมพ์ลายนิ้วมือในหนังสือเดินทาง บิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายสามารถลงชื่อแทนได้เลย
 4. ท่านที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธให้เข้า-ออกประเทศ หรือเคยถูกส่งกลับ หากท่านเคยติดปัญหาเกี่ยวกับการเข้า-ออกประเทศ ณ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าประเทศใดก็แล้วแต่รบกวนท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนที่จะทำการสำรองที่นั่งหรือเดินทาง เพื่อการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าท่านจะสามารถเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะได้โดยไม่ประสบปัญหาใดๆ
 5. บรรจุภัณฑ์ของเหลว สำหรับท่านไหนที่ต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ 1 ชิ้น (สูงสุดไม่เกิน 10 ชิ้น) *** เจ้าหน้าที่จะยึดตามตัวเลขปริมาณที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วยให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้นการนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเนื้อวัวผักผลไม้สดไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
 6. เวลาเป็นสิ่งสำคัญ ตามกฎการบิน เคาน์เตอร์สายการบินให้บริการเช็คอินจะปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ฉะนั้นท่านจำเป็นต้องทำการเช็คอินเพื่อรับ BOARDING PASS และโหลดกระเป๋าสัมภาระให้เสร็จสิ้นก่อนเคาน์เตอร์จะปิดผู้โดยสารทุกท่านจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที*** หากวันที่ท่านเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ควรเผื่อเวลาเพื่อป้องกันการไม่ทันขึ้นเครื่อง
“เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น เพื่อเป็นกรอบและขอบเขตแสดงให้เห็นว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้อง ไม่มีจุดประสงค์ใดๆ เพื่อเอาเปรียบหรือคดโกงท่าน  นอกเหนือจากผลกำไรนั้นคือ การนำผู้ร่วมเดินทางทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ต่างแดน ได้เรียนรู้และเปิดรับความสุข ความประทับใจอย่างคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ท่านได้ไว้วางใจกับเราทั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสให้บริการ และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน”
 
ทีมงาน EDC TRAVEL PLUS CO., LTD.