Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170955

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY OF DREAM 5 วัน 3 คืน โดยสกู๊ต[TZ]


กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – หาดบอนได – เดอะแก็ป – โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ –  ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ – ไชน่าทาวน์  – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – รถรางไฟฟ้า – SCENIC BABLEWAY – สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค อิสระเต็มวันนครซิดนีย์ (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ) ซิดนีย์ – สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

Highlight

 • ทัวร์ออสเตรเลีย
 • สิงคโปร์
 • ซิดนีย์
 • หาดบอนได
 • เดอะแก็ป
 • โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
 • ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่
 • ไชน่าทาวน์
 • อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
 • เขาสามอนงค์
 • SCENIC BABLEWAY
 • สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

ตุลาคม 2560
฿35,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์

สถานที่13.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 5 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

เดินทาง15.50 น.ออกเดินทาง นครซิดนีย์ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ291 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

สถานที่20.00 น.เดินทางถึง สนามบินชางฮี  ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า DUTY FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง

2

สิงคโปร์ – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – หาดบอนได – เดอะแก็ป – โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ – ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ – ไชน่าทาวน์

เดินทาง01.45 น.ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ002 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

สถานที่12.30 น. ถึง สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านผ่านชม หาดบอนได (Bondi Beach) หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดดอันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000 ชม เดอะแก๊ป (The Gap) จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม ชมโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์ และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ จากนั้นนำท่านชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี องค์การยูเนสโกได้ขึ้นเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร ห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์  ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ชม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยา ผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  และยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะเห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ และสะพานฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ แหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด รวมถึงร้านขายเสื้อผ้า ตลาดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พัก
DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

3

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – รถรางไฟฟ้า – SCENIC BABLEWAY – สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ที่เต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองในระยะไกลจะเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกและ สัตว์นานาชนิด ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ผ่าน KATOOMBA เมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขา นำท่านชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตา เกิดจากฝนและลมพัด จนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศขึ้น รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างน่าตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขา สู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามของหุบเขาสีน้ำเงิน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมความสวยงามของยอดเขาสามอนงค์ในมุมที่แตกต่าง (กรณี RAILWAY ปิดปรับปรุง ท่านสามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน) 
 
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค (KOALA PARK) ชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมือง อย่างใกล้ชิด อาทิ เช่น โคอาล่า, จิงโจ้, วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า สนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ อิสระตามอัธยาศัย 

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก
DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

4

อิสระเต็มวันนครซิดนีย์ (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
อิสระเต็มวันทางไกด์จะแนะนำสถานที่หลักๆและการเดินทางเบื้องต้น โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วเมืองเมลเบิร์นทั้งรถไฟใต้ดิน รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยท่านอาจเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่นส์ เมืองตากอากาศที่ชาวซิดนีย์นิยมเดินทางมาพักผ่อน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และการเล่นแซนดูนบอร์ดกระดานลื่นไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร พร้อมชมวิวอันงดงามของท้องทะเลและเนินทรายสีทองหรือเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวเนลสัน (NELSON BAY) พร้อมล่องเรือชมความน่ารักของปลาโลมาปากขวด ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเพลิดเพลิน กับการชมปลาโลมาแสนรู้ ที่จะว่ายเคียงคู่ไปกับเรือของท่านอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมนกนานาชนิด ที่อาศัยอยู่ในอ่าวแห่งนี้อีกด้วย  
หรือช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมส์ ห้างควีนส์วิคตอเรีย (Queen Victoria Building) ตั้งอยู่ที่ใจกลางนครซิดนีย์ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ถูกล้อมรอบด้วยถนนทั้ง 4 ด้าน บริเวณด้านหน้าตึกมีรูปปั้นของควีนวิคตอเรีย ที่ทำจากบรอนซ์หรือสำริดตั้งอยู่ ภายในประกอบไปด้วยแหล่งรวบรวมสินค้าที่ใหญ่มาก อาทิเช่น สินค้าพีนเมือง, เสื้อผ้าของแบรนด์เนม, ครีมทาผิว และของที่ระลึกต่าง ๆหรือชม ซิดนีย์อควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายในมีการจัดแสดง ซึ่งแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนตู้ปลา, โซนอนุบาลแมวน้ำ และโซนอุโมงค์ใต้ทะเลขนาดใหญ่ และมีความยาวถึง 160 เมตร มีหลังคากระจกอะครีลิคใส ที่จำลองเป็นแนวปะการัง The Great Barrier Reef ซึ่งเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก

**อิสระอาหารเที่ยงและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง**

ที่พัก
DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า

5

ซิดนีย์ – สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สถานที่10.00 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตัวเดินทางกลับ 

เดินทาง13.30 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ001 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

สถานที่18.50 น.เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

เดินทาง22.00 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ292 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

สถานที่23.30 น.เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 ฿35,999 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ   
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 4,500บาท)
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง 
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
เงื่อนไขสำคัญของการพิจารณาวีซ่า
 • การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น