Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170882

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง น้ำตกเต๋อเทียน 4 วัน 1 คืน โดยไทยไลอ้อนแอร์[SL]


ล่องเรือชมน้ำตกเต๋อเทียน และน้ำตกบ้านยกที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกอีกแห้งหนึ่งที่สวยที่สุดของโลก ชมความงามของธรรมชาติที่เป็นมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ชมหินงอกหินย้อยที่สวยงามใน ถ้ำนางฟ้า ท่องเมืองฮานอย ชมตึกสำคัญต่างๆสไตล์สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งมากมายที่ ตลาดกลางคืนและ ถนน 36 สาย

Highlight

 • เมืองcao bang
 • น้ำตกบ้านยก
 • น้ำตกเต๋อเทียน
 • Lang son
 • เมืองฮาลองเบย์
 • อ่าวฮาลอง
 • ถ้ำนางฟ้า
 • ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง
 • จัตุรัสบาดิงห์
 • สุสานโฮจิมินห์
 • ทำเนียบประธานาธิบดี
 • บ้านพักโฮจิมินห์
 • วัดเจดีย์เสาเดียว
 • ทะเลสาบคืนดาบ
 • วัดหงอกเซิน
 • ถนน 36 สาย
 • ตลาด Dong kinh
 • กรุงฮานอย

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
฿13,555 โปรดสอบถาม
ตุลาคม 2560
฿14,555 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2560
฿16,555 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพ - ฮานอย - เมืองคาวบัง

สถานที่07.30น.คณะฯพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบิน ไลอ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
 
เดินทาง10.00น.ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนาม เที่ยวบินที่ SL180 
(บริการอาหารเที่ยงบนเครื่องบิน)  (ใช้เวลาในการเดินทาง 1.45 ชั่วโมง)
 
สถานที่11.45น.เดินทางถึง กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองcao bang (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนมณฑลกางศีประเทศจีน อยู่ในเขตจังหวัด cao bang ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 600 -1,300 เมตร จึงเป็นดินแดนแห่งขุนเขาและป่าม่าย 90% ที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ในเวียดนาม
 
อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ในโรงแรมที่พัก 

หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัยของเมืองcao bangยามค่ำคืน

2

เมืองคาวบัง - น้ำตกเต๋อเทียน - เมืองลางซัน - ชอปปิ้งตลาดกลางคืน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังจากนั้นจะพาท่านไปเที่ยว น้ำตกบ้านยก (THAC BAN GIOC) (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30ชม.) น้ำตกบ้านยกเป็นน้ำตกที่ติดชายแดนเวียดนาม-จีน เป็นน้ำตกที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศ จัดเป็นน้ำตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก(รองจากน้ำตกไนแองการ่า) รวมทั้งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของเอเชีย
นำท่าน ล่องเรือ ชม น้ำตกเต๋อเทียน ***เนื่องจากน้ำตกนี้ติดกับชายแดนระหว่าง เวียดนาม-จีน จึงมีชื่อเรียก 2ชื่อ น้ำตกบ้านยก เป็นชื่อเรียกของทางฝั่งเวียดนาม แล้วฝั่งจีนจะเรียกน้ำตกนี้ว่า น้ำตกเต๋อเทียน***

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่ Ban  gioc

หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง เมือง Lang son ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามถึง Lang son
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตลาด Dong kinh มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝากต่างๆ ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ในโรงแรมทีพัก 

หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนหรือ ช้อบปิ้งที่ ตลาดกลางคืน  (Kylua Night Market) หรือท่องราตรี ตาม อัธยาศัยของเมือง Lang son ยามค่ำคืน

<?php echo $medi_description;?>

3

เมืองลางซัน - ฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ช็อปปิ้งตลาดกลางคืน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลองเบย์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อ่าวฮาลองย์ในปี ค.ศ.1994 องค์การUNESSCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าว (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า)
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า1969เกาะได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ
นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสารูปปีกอินทรีรูปนางฟ้ารูปคู่รักหนุ่มสาวพระพุทธรูปฯลฯตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆตามอัธยาศัย

อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market)
 

ที่พัก
Kenny Hotel ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

4

ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานลุงโฮ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย - กรุงเทพฯ

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของเวียดนามนครหลวงเก่าแก่ซึ่งจะมีอายุครบ1000 ปีในปีค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่นชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึกอาคารที่สำคัญต่างยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์
  
หลังอาหารนำท่านไปที่ จัตุรัสบาดิงห์ ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 48 ปี ที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ชม สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวมเข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด
จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลังมีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกลและต่อด้วย บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนังเป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอนบ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดีจนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม
จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยมภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง
จากนั้นนำท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้  ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย
จากนั้นคณะไปช้อปปิ้งที่ ถนน 36 สาย ได้เวลาแก่สมควรนำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่ายเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
 
เดินทาง20.20น.ออกเดินทางจาก กรุงฮานอย กลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL185 
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2ชม.)
 
สถานที่22.20น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 

<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 ฿14,555 จอง
10 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560 ฿13,555 จอง
24 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560 ฿13,555 จอง
1 ธ.ค. 2560 - 4 ธ.ค. 2560 ฿13,555 จอง
3 ธ.ค. 2560 - 6 ธ.ค. 2560 ฿13,555 จอง
8 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560 ฿13,555 จอง
15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 ฿13,555 จอง
22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 ฿13,555 จอง
29 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 ฿16,555 จอง
31 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 ฿16,555 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทัวร์ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ 
 1. อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/  หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
 2. กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วัน 
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ำมันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 4. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
ประกาศสำคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จำกัดน้ำหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัมท่านต้องชำระค่าน้ำหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุ๊ปออกเดินทางได้ 15ท่านขึ้นไป 

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไลอ้อนแอร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าทั้งไป-กลับ 20 กก.
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย
 • ค่าที่พักโรงแรม รวมทั้งสิ้น 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบินและรายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย 

อัตรานี้ไม่รวม  
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าระวางน้ำหนักหากเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
 • หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า
 • การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย

หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสำหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป  

หมายเหตุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กำหนด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. การขับรถในเวียดนาม จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชั่วโมง (แล้วแต่พื้นที่)
 13. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
 14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ