Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170834

ทัวร์เวียดนาม Premium QR ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน โดยกาตาร์ แอร์เวย์[QR]


ชื่นชมกับทัศนียภาพของกรุงฮานอย ชมวิว ณ หุบเขาปากมังกรดื่มด่ำไปกับความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันไดที่ หมู่บ้านชาวเขากัตกัต นั่งกระเช้าสู่เทือกเขา ฟานซีปันท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆ ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำที่เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา การช้อปปิ้งถนน 36 สาย พิเศษ !! SEN BUFFET และสุกี้ ปลาเซลมอน พร้อมรับฟรี ไวน์แดง ดาลัด !!

Highlight

 • กรุงฮานอย
 • วัดเฉินก๊วก
 • ทะเลสาบคืนดาบ
 • วัดหงอกเซิน
 • ซาปา
 • หุบเขาปากมังกร
 • หมู่บ้านชาวเขากัตกัต
 • ฟานซีปัน
 • ถนน 36 สาย
 • สุสานโฮจิมินห์
 • วัดเจดีย์เสาเดียว
 • วิหารวรรณกรรม

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

ตุลาคม 2560
฿16,888 ฿16,888
โปรดสอบถาม
฿14,888 ฿14,888

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ - ฮานอย - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

สถานที่11.30น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์(Q) สายการบิน QATAR AIRWAYS 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก
 
เดินทาง14.25น.ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยเที่ยวบินที่ QR834 บริการของว่างและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่อง

สถานที่16.05น.เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย  (สนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 30 กม.) ระหว่างเดินทาง ทุกท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของตัวเมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ เวียดนามปัจจุบันตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่า สไตส์ โคโลเนียล ซึ่งได้รับอิทธิพลจากยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานอย ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำดำและแม่น้ำแดง กรุงฮานอยเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติ มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ณ ย่านชุมชนเก่าแก่มีถนนแคบๆ เรียกชื่อถนน ตามสินค้าที่วางขาย เช่น ถนนผ้าไหม ถนนกระดาษ  ถนนเสื่อ เป็นต้น
จากนั้นนำท่านชม วัดเฉินก๊วก ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ วัดนี้มีประวัติยาวนานกว่า 1500 ปี ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหล่งที่ชาวพุทธจำนวนมากมาท่องเที่ยวและกราบไหว้ และมีนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศในเวียดนาม เจดีย์นี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 544-548 เจดีย์เฉินก๊วกตั้งอยู่บนเกาะเพียงทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย
จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือมาถึงที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์เกิดขึ้น เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้มอบดาบวิเศษให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข
จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ เพื่อชม วัดหงอกเซิน เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งคนที่นี่มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
 
อาหาร16.15น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1)

นำทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ำ เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
 

ที่พัก
CWD HOTEL // ROYAL GATE HOTELหรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

2

ฮานอย - ซาปา - ภูเขาปากกมังกร - น้ำตกซิลเวอร์ - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET

อาหาร07.00น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ จังหวัดลาวกาย เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีนอยู่ในเขตจังหวัดลาวไกตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตรจึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส...สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง350 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 3)
 
นำท่านสู่จุดชมวิว ณ บริเวณ หุบเขาปากมังกร ดื่มด่ำไปกับความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาใหญ่ที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีนซึ่งมี ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงโดดเด่นกว่ายอดเขาอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งมีความสูง3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
นำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกซิลเวอร์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 100 เมตรไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ตัวเมืองซาปา

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ สุกี้ ปลาเซลมอน ...ฟรี ไวนด์แดงดาลัด (มื้อที่ 4) 

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ 
 

ที่พัก
SAPA HOLIDAY // ROYAL SAPAหรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

3

ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต - นั่งกระเช้าฟานซิปัน - ฮานอย - ถนน 36 สาย

อาหาร07.00น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 5)

นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากัตกัต เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปาซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดำหรือน้ำเงินเข้มและชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันไดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม
จากนั้นท่านสู่ สถานีกระเช้า นั่งกระเช้าข้ามภูเขา กว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
 
นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองฮานอย (ตามเส้นทางเดิม)

อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณภัตตาคาร (มื้อที่7)
 
จากนั้นให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย มีทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong และรองเท้าต่างๆ
 

ที่พัก
CWD HOTEL // ROYAL GATE HOTEL หรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

4

ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - บ้านพักลุงโฮ - ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีเสาเดียว - วิหารวรรณกรรม - กรุงเทพฯ

อาหาร07.30น.รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

สถานที่08.30น.นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี
จากนั้นนำทุกท่านไปยังที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ที่นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เพื่อเข้าไปคารวะศพภายในสุสาน โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด
จากนั้นเข้าชม บ้านพักของโฮจิมินห์ เป็นที่ๆเคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนังเป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอนบ้านจะดูเรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดีจนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม ชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลังมีทหารเฝ้าห้ามเข้าใกล้ แต่มีเชือกกั้นสามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกลและต่อด้วย
จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงวัดแห่งนี้ วัดนี้สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยมภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ SEN BUFFET (มื้อที่ 9)
 
จากนั้นนำท่าน ชม  วิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง เพื่ออุทิศให้แด่ขงจื้อ วิหารนี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

เดินทาง17.30น.คณะเหินฟ้าสู่ กรุ่งเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน QR835

สถานที่19.15น.ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 ฿16,888 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้เป็นราคาโปรโมชั่น **** ไม่มีราคาเด็ก****
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทัวร์ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณ
 
 
 
หมายเหตุ : 
 1. อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
 2. กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วัน 
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ำมันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 4. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
ประกาศสำคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จำกัดน้ำหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20กิโลกรัมท่านต้องชำระค่าน้ำหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุ๊ปออกเดินทางได้ 15ท่านขึ้นไป 

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฮานอย - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าทั้งไป - กลับ 30 กก.
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย
 • ค่าที่พักโรงแรม รวมทั้งสิ้น 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ - ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย 

อัตรานี้ไม่รวม  
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าระวางน้ำหนักหากเกิน 30 กิโลกรัม 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 150 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์
ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคน
เข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย

หนังสือเดินทาง
***กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน*** เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสำหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป  
 
หมายเหตุ : 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กำหนด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. การขับรถในเวียดนาม จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชั่วโมง (แล้วแต่พื้นที่)
 13. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
 14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ