Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170831

ทัวร์เวียดนาม LOST IN VIETNAM 4 วัน 3 คืน โดยกาตาร์ แอร์เวย์[QR]


ชื่นชมกับทัศนียภาพของตัวเมืองกรุงฮานอย ตึกสไตส์ โคโลเนียล แหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ชมภูเขาปากมังกร ภูเขาเล็กๆ ที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ด้านหลังโบสถ์คริสต์กลางเมืองซาปา และชมทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ หมู่บ้านชาวเขา (CATCATVILLAGE) ช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย บุฟเฟต์!! อาหารนานาชาติ ZEN พร้อม FREE ไวน์แดงดาลัด !!

Highlight

 • กรุงฮานอย
 • ถนน 36 สาย
 • เมืองซาปา
 • ภูเขาปากมังกร
 • ตลาดเมืองซาปา
 • น้ำตกซิลเวอร์
 • หมู่บ้านชาวเขา
 • จัตุรัสบาดิงห์
 • สุสานโฮจิมินห์

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

ตุลาคม 2560
฿14,888 ฿14,888
โปรดสอบถาม
฿12,888 ฿12,888

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ-ฮานอย– ถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

สถานที่11.30น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8เคาน์เตอร์(Q) สายการบิน QATAR AIRWAYS
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก

เดินทาง14.25น.ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยเที่ยวบินที่ QR834 บริการของว่างและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่อง

สถานที่16.15น.ดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย (สนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 30 กม.) ระหว่างเดินทาง ทุกท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของตัวเมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ เวียดนามปัจจุบันตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่า สไตส์ โคโลเนียล ซึ่งได้รับอิทธิพลจากยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานอย ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำดำและแม่น้ำแดง เมืองนี้ ในอดีตเคยมีชื่อเรียกต่างๆกันมา เช่น เมืองทังลอง แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้า หรือเมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก ปัจจุบันกรุงฮานอยเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติ มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ณ ย่านชุมชนเก่าแก่มีถนนแคบๆ เรียกชื่อถนน ตามสินค้าที่วางขาย เช่น ถนนผ้าไหม ถนนกระดาษ  ถนนเสื่อ เป็นต้น
จากนั้นให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย มีทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong และรองเท้าต่างๆ
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1)
 
หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ำ เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
 

ที่พัก
CWD HOTEL // MOONVIEW HOTEL // NEWMOON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

2

ฮานอย - ลาวไก - HAM RONG MOUNTAIN - จัตุรัสใจกลางเมือง - ซาปา

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีนอยู่ในเขตจังหวัดลาวไกตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตรจึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส...สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง350 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
 
อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ HAM RONG MOUNTAIN หรือ ภูเขาปากมังกร เป็นภูเขาเล็กๆ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังโบสถ์คริสต์กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร แล้วนำท่านชมความสวยงามของพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด ไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ที่หาดูได้ยาก 
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) 

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ 
 
 

ที่พัก
SAPA HOLIDAY // SUNNY MOUNTIANหรือระดับเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>

3

ซาปา - น้ำตกเงิน - หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต หรือ หมู่บ้านตาฟาน - ฮานอย

อาหาร08.00น.รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

นำท่านชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชม น้ำตกสีเงิน หรือน้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว
จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ หมู่บ้านชาวเขา (CATCATVILLAGE) เผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านและชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) 
 
จากนั้น ให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง และเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองของชนเผ่า และเดินทางกลับสู่เมืองหลวงฮานอย  เส้นทางเดิมที่มา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
 
อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) 
 

ที่พัก
CWD HOTEL // MOONVIEW HOTEL // NEWMOON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

4

จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานลุงโฮ - บ้านพักธรรมเนียบรัฐบาล - เจดีย์เสาเดียว - กรุงเทพฯ

จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานลุงโฮ - บ้านพักธรรมเนียบรัฐบาล - เจดีย์เสาเดียว  - กรุงเทพฯ 
อาหารเช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี
จากนั้นนำทุกท่านไปยังที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ที่นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เพื่อเข้าไปคารวะศพภายในสุสาน โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด
จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลังมีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกลและต่อด้วย บ้านพักของโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนังเป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอนบ้านจะดูเรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดีจนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม
จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงที่วัดแห่งนี้ เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยมภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง 
 
อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 
เดินทาง17.30น.คณะเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน QR835

สถานที่19.15น.ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 ฿14,888 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกขอคืนเงินค่าจองทัวร์ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ : 
 1. อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
 2. กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วัน 
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ำมันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 4. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
ประกาศสำคัญ
สายการบินมีนโยบายใน จำกัดน้ำหนักท่านละไม่เกิน 20กิโลกรัม กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20กิโลกรัมท่านต้องชำระค่าน้ำหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุ๊ปออกเดินทางได้ 15ท่านขึ้นไป 

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฮานอย - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าทั้งไป-กลับ 30 กก.
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย
 • ค่าที่พักโรงแรม  รวมทั้งสิ้น 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย 

อัตรานี้ไม่รวม  
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าระวางน้ำหนักหากเกิน 30 กิโลกรัม 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 150 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****
 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่
เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคน
เข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย

หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน *** เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสำหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป  
หมายเหตุ : 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กำหนด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. การขับรถในเวียดนาม จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชั่วโมง (แล้วแต่พื้นที่)
 13. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
 14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ