Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170797

ทัวร์อินโดนิเซีย สุราบาย่า โบรโม่ บาหลี 5 วัน 4 คืน โดยการูด้า อินโดนีเซีย[GA]


สนามบินสุวรรณภูมิ – จาการ์ต้า – สุราบาย่า – โปรโบลิงโก – ภูเขาไฟโบรโม่ – สุราบาย่า – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – ย่านไชน่าทาว อนุสรณ์เรือดำน้ำ – พิพิธภัณฑ์ยาสูบ – สุราบาย่า – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์  – ปูราเบซากีห์ – โรงงานกาแฟ เทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

Highlight

 • ทัวร์บาหลี
 • จาการ์ต้า
 • สุราบาย่า
 • ภูเขาไฟโบรโม่
 • พิพิธภัณฑ์ยาสูบ
 • อนุสรณ์เรือดำน้ำ
 • ภูเขาไฟบาตูร์
 • ปูราเบซากีห์
 • ตลาดปราบเซียน
 • หมู่บ้านคินตามณี

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

ตุลาคม 2560
฿33,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – จาการ์ต้า – สุราบาย่า – โปรโบลิงโก – ภูเขาไฟโบรโม่

สถานที่04.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง 

เดินทาง06.35 น.นำท่านออกเดินทางสู่จาการ์ต้าโดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)

สถานที่10.10 น.ถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา (จาการ์ต้า) เพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองสุราบาย่า

เดินทาง12.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองสุราบาย่า โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA314 (บริการอาหารว่าง)

สถานที่14.00 น.เดินทางถึง สนามบินจูอันดา (Juanda International Airport) เมืองสุราบาย่า ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย รู้จักกันในฐานะ ‘เมืองแห่งวีระบุรุษ’ และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียซูการ์โนเมืองแห่งนี้ความสำคัญไม่แพ้เมืองจาการ์ต้าเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียสุราบาย่าเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซีย และเป็นเมืองท่าสำคัญของชวาตะวันออก จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าสู่เมืองโปรโบลิงโก ดินแดนแห่งภูเขาไฟ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)

อาหารค่ำบริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก
Bromo Cottages Hotel หรือเทียบเท่า

2

ภูเขาไฟโบรโม่ – สุราบาย่า – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – พิพิธภัณฑ์ยาสูบ – ย่านไชน่าทาว

สถานที่03.00 น.นำท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ ที่ยอดเขาพีนาจากันในระดับความสูง 2,700 เมตรด้วยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4WDจุดชมวิวแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟที่สวยที่สุดชมภาพตื่นตาตื่นใจของแสงอาทิตย์ยามเช้ากระทบกับปากปล่องภูเขาไฟสาดส่องกระทบกับกลุ่มควันจากปากปล่องภูเขาไฟที่ล่องลอยอยู่เปรียบเสมือนภาพแห่งลมหายใจของภูเขาไฟแห่งนี้ซึ่งมีความสวยงามเหนือคำบรรยายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนที่แห่งนี้จากนั้นนำท่านเดินเดินทางลงจากยอดเขาพีนาจากันนำท่านสู่บริเวณแอ่งทะเลทราย บริเวณภูเขาไฟโบรโม่จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินขึ้นชมวิวบริเวณปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ หรือ เลือกขี่ม้าเพื่อชมปากปล่องภูเขาไฟ (ไม่รวมค่าขี่ม้าและทิปคนดูแลม้าประมาณ 100,000 IDR (300บาท) อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและดื่มด่ำบรรยากาศอันงดงาม ความอลังการของภูเขาไฟโบรโม่*** ควรเตรียมเสื้อกันหนาวชนิดกันลม, ถุงมือ, หมวก, ผ้าปิดปาก และ ผ้าปิดจมูกเนื่องจากจุดชมวิวมีอากาศค่อนข้างเย็น ประมาณ 10 องศา และอาจจะมีฝุ่นเถ้าจากภูเขาไฟลอยพัดผ่านมาเป็นบางครั้ง ***จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้รับประมานอาหารเช้า และทำธุระส่วนตัวเก็บของสัมภาระต่างๆ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับไปยังเมือง สุราบาย่า

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสุราบาย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านแวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ โรงงานผลิตเครื่องหนังTANGGULANGIN LEATHERINDUSTRY ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของเกาะชวา 

ค่ำบริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
Novotel Surabaya Hotel // Mercure Surabaya Hotel หรือเทียบเท่า

3

อนุสรณ์เรือดำน้ำ – พิพิธภัณฑ์ยาสูบ – ย่านไชน่าทาว – สุราบาย่า – เดนพาซาร์(บาหลี)

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์เรือดำน้ำ (Submarine Monument) เป็นเรือดำน้ำที่ได้ซื้อมาจากสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นเรือที่ทันสมัยที่สุดในช่วงเวลานั้น เรือลำนี้ได้ประจำการในกองทัพเรืออินโดนีเซีย จนถึง ค.ศ.1991 ก็ได้ปลดระวาง แล้วจึงนำมาสร้างเป็น อนุสาวรีย์ในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านสู่ ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อิสระนำท่านช้อปปิ้งสินค้าสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพหลากหลายชนิดที่ผลิตในเกาะชวาเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยนำท่านชมเมืองสุราบาย่า นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ยาสูบ House of Sampoerna สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1862 ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ต่อมาในปี 1932 ถูกซื้อ โดย Liem Seeng Tee ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งของ Sampoerna โดยใช้เป็นสถานที่ผลิตบุหรี่ Sampoerna ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย เป็นพิพิธภัณฑ์ยาสูบ และเป็นโรงงานทำบุหรี่เก่าแก่ ใช้การมวนบุหรี่ด้วยมือได้เร็ว จนแทบจะจับภาพไม่ทันเลยทีเดียว โดยในปัจจุบันกิจการถูกซื้อโดย Philip Morris International ภายในมีหอประชุมขนาดใหญ่ และอาคารขนาดเล็ก อีกทั้งยังมีการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ บอกเล่าประวัติความเป็นมาของ Sampoerna มีหอศิลป์ที่จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่ดีที่สุดในอินโดนีเซียนำท่านสู่ย่านไชน่าทาว ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสุราบาย่า

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินจูอันดา เมืองสุราบาย่า

เดินทาง16.25 น.นำท่านเดินทางสู่ เมือง เดนพาซาร์(บาหลี) โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย.เที่ยวบินที่ GA 344 (บริการอาหารว่าง)

สถานที่18.50 น.เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ

อาหารค่ำบริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน

ที่พัก
Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

4

หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ปูราเบซากีห์ – โรงงานกาแฟ เทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งใน อาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยัง คุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร นำท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็เอกลักษณ์ของเกาะบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัด ฮินดูที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura Besakih) หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม มีวัดอื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลันกันไปตามไหล่เขาโดยมีวัดเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีศาสนิกชนมาประกอบ พิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบาหลี โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุงซึ่งมีความสูงมากที่สุดบนเกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถือ เป็นด่านแรกสำหรับการเริ่มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และทดลองชิมกาแฟขี้ชะมดรวมถึงเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรงอีกด้วย 

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)

หลังอาหารหลังนำท่านเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆตัววิหารจากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก อาทิเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ (ท่านสามารถต่อราคาสินค้ากับแม่ค้าได้ถึง 50 -70 %)

อาหารเย็นบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

5

เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

11.50-12.50น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 407 (บริการอาหารว่าง)

เดินทาง16.40 น.ออกเดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 864 (อาหารบนเครื่อง)

สถานที่20.10 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 ฿33,900 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.  
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท //ค่ารักษาพยาบาลในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 • ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
 • ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่อวันต่อลูกค้า 1 คน
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ 
 • ในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้นผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง 
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  
 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
การจองทัวร์และการชำระเงิน  
 • ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท/ท่าน สำหรับการจองทัวร์ 
 • กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่งสายการบิน อายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางการจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ เท่านั้น 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี