Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170789

ฮานอย - ซาปา - ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน โดยไทยไลอ้อนแอร์[SL]


นำท่าน พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน “ฟานซิปัน” เเละชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมวิวยอดเขาฟานซีปัน พร้อมเที่ยวเมืองฮานอย

Highlight

 • ฮานอย
 • ซาปา
 • หมู่บ้านก๊าดๆ
 • น้ำตกสีเงิน
 • ทะเลสาบคืนดาบ
 • สุสานลุงโฮ
 • วัดเสาเดียว

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม
฿9,888 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿9,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿10,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿11,999 โปรดสอบถาม
ตุลาคม 2560
฿12,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ - ฮานอย – ซาปา – โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา

สถานที่07.30 น.พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไลอ้อนแอร์ ( SL ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน.. 

เดินทาง10.00 น.ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่ SL 180 

สถานที่11.45 น.เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส...สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) พาคณะชม โบสถ์หินที่เก่าแก่ และสวยงามอยู่ใจกลางเมืองซาปา เดินชอปปิ้งที่ ตลาดไนต์เมืองซาปา

อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

ที่พัก
Sunny, Holiday ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

2

ซาปา – หมู่บ้านก๊าดๆ – น้ำตกสีเงิน – อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อฟานซีปันเพิ่ม

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1500เมตร (ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดตา โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเท้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 3 กม.จากนั้นไปชม น้ำตกสีเงิน หรือชาวเวียดนามเรียกว่า Thac Bac เป็นน้ำตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ อยู่บริเวณริมถนนมีความสูงกว่า 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้างความสวยงาม และความประทับใจได้อย่างมาก เราสามารถเดินขึ้นบันไดที่เลียบขึ้นไปตามไหล่เขา มีจุดสำหรับยืนถ่ายภาพบนสะพานที่ทอดข้ามสายน้ำตก ซึ่งจุดนี้นักท่องเที่ยวนิยมมายืนถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

อิสระในการช้อปปิ้ง(ซื้อเพิ่มขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 1,000 บาท/ท่าน) นั่งกระเช้า ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) 

ที่พัก
Sunny, Holiday หรือเทียบเท่า 3 ดาว

3

ชมด่านฮาโคว – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดเนินหยก

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

จากนั้นเดินทางไปเมืองลาวกาย ชมด่านฮาโคว ชายแดนจีนกับเวียดนาม ถือเป็นด่านมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าระกว่างจีนกับเวียดนาม นำท่านสักการะ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดMau ถือเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลาวกาย

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ฮานอย

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปฮานอยชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในกลางกรุงฮานอย ชมวัดเนินหยก ที่มีสต๊าฟของเต่าขนาดใหญ่ที่เคยอยู่ในทะเลสาบ

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่7)

ที่พัก
DELIGHT HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

4

สุสานลุงโฮ - ทำเนียบ - วัดเสาเดียว – วัดเฉินก๊วก – สนามบิน - กรุงเทพฯ

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

ไปชม สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่ จัตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานที่เก็บศพภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ (สุสานโฮจิมินห์จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์และในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายน) ชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศสของอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกซึ่งปัจจุบันใช้ต้อนรับแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงชมห้องทำงานห้องนอนและห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย ชมเจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว ไหว้พระที่วัดเฉินก๊วก เป็นวัดของทางพุธนิกายมหายานที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากๆ มีอายุนับเป็นพันปี เป็น 1 ใน 10 วัดโบราณที่สวยงามอันดับต้นๆของโลก

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ 

จากนั้น นำท่านสู่ย่านการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36  Old Streets) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ในย่านนี้ตามใจชอบ จนได้เวลาอันสมควร

เดินทางเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL 185

สถานที่22.20 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…….

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 ฿12,999 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 700 บาท
***หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ***

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ฮานอย– กรุงเทพ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ฮานอย
 • ค่าระวางน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม
 • ค่าที่พักโรงแรม  พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 500,000 -1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 600 บาท
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกิน 15 ก.ก. / คิดตามราคาสายการบิน
 
เงื่อนไขการจอง : มัดจำท่านละ 5,000 บาท// ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ 
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเพื่อความเหมาะสม
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง  คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ในกรณีอื่นๆ
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่  การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันหมดอายุ)