Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170488

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ออสเตรีย 8 วัน 6 คืน โดยออสเตรียน แอร์ไลน์[OS]


เวียนนา ปานดอร์ฟ เมลค์ ลินซ์ ซาลส์บวร์ก เซนต์ วูลฟ์กัง ฮอล์สตรัท ลีนซ์ คลาเกนเฟิร์ต กราซ

Highlight

 • เวียนนา
 • ปานดอร์ฟ
 • เมลค์
 • ลินซ์
 • ซาลส์บวร์ก
 • เซนต์ วูลฟ์กัง
 • ฮอล์สตรัท
 • ลีนซ์
 • คลาเกนเฟิร์ต
 • กราซ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

ตุลาคม 2560
฿63,900 ฿63,900
ธันวาคม 2560
฿69,900 ฿69,900

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางวันที่ 30 เม.ย.-7 พ.ค. (บินกลางวัน กรุ๊ปเดียวเท่านั้น)
สถานที่10.00 น.พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส แถว G (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทาง13.10 น.ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส โดยเที่ยวบิน OS 16 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง) โดยสายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คืออาหารกลางวันและอาหารค่ำ

สถานที่18.55 น.เดินทางถึงสนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 

คณะเดินทางวันที่ (บินกลางคืน)
สถานที่21.00 น.พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส แถว G (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทาง23.55 น.ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส โดยเที่ยวบิน OS 26 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง) โดยสายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คืออาหารค่ำและอาหารเช้า

ที่พัก
FALKENSTEINER HOTEL / AUSTRIA TREND HOTEL หรือเทียบเท่า

2

เวียนนา

คณะเดินทางวันที่ 30 เม.ย.-7 พ.ค. (บินกลางวัน)
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 

คณะเดินทาง (บินกลางคืน)
สถานที่05.35 น.ฺเดินทางถึงสนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านเที่ยวชม นครเวียนนา (Vienna) นครหลวงแห่งประเทศออสเตรีย เวียนนาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนครแห่งศิลปะและดนตรี จนผู้คนมากมายได้ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความโรแมนติกแต่แฝงไปด้วยความคลาสสิกของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยอันทรงคุณค่า เวียนนานับเป็นเมืองที่มีพรมแดนเป็นจุดเชื่อมต่อกับนานาประเทศในยุโรปมากที่สุดเมืองหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น เยอรมัน อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐเชก ฮังการี สโลวีเนีย สโลวาเกีย และลิคเทนสไตน์ ได้เวลานำท่านเข้าชม พระราชวังเบลเดแวร์ (Belvedere Palace) พระราชวังสไตล์บาโรกที่ล้อมรอบด้วยสวนอันสวยงาม ตั้งอยู่บนเชิงเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเวียนนา ในอดีตถูกใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าชายยูจีนแห่งราชวงศ์ซาวอย วีรบุรุษแห่งออสเตรียผู้ขับไล่ชาวเติร์กที่เข้ามารุกล้ำดินแดนเมื่อช่วงปี ค.ศ.1697 โดยพระราชวังนี้ปัจจุบันถูกแบ่งการจัดแสดงเป็นสองส่วน คือ ตำหนักล่าง (Lower Belvedere) ซึ่งไว้เก็บศิลปะสไตล์บาโรกของประเทศ ส่วนตำหนักบน (Upper Belvedere) ถูกใช้เป็นหอศิลป์ไว้จัดแสดงภาพเขียนของศิลปินที่มีชื่อเสียงชาวออสเตรีย ภายนอกพระราชวังถูกรายล้อมด้วยสระน้ำ น้ำพุ สวนหญ้าและไม้ประดับนานาชนิด อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  (***หากพระราชวังปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการประกอบพิธีกรรมหรือจัดงานนิทรรศการต่างๆ บริษัททัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน***)

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
 
สถานที่บ่ายนำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ (St’Charles Church) หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “Karlkirche” โบสถ์สไตล์บาโรกอันเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นใจกลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1737 เพื่ออุทิศแก่นักบุญ ชาร์ลส์ บอโรมิโอ หนึ่งในตำนานนักปฏิรูปประเทศในช่วงศตวรรษที่ 16 ยอดอาคารเป็นโดมสีเขียวอ่อน ประกอบด้วยหอคอยคู่ที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัว ทำให้โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์นี้เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเวียนนา นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พระราชวังฮอฟบวร์กและศาลยุติธรรม ตัวอาคารแบ่งเป็นสองอาคาร ประกอบด้วย สภาแห่งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเนื้อที่ราว 13,500 ตารางเมตร ห้องใช้สอยกว่า 100 ห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ฯลฯ ทั้งนี้สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของอาคารรัฐสภาคือ น้ำพุและรูปปั้นเทพีอาเธน่า ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอาคารรัฐสภา นับเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีคนแวะเวียนมามากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเวียนนา จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังใหม่ (Neue Burg หรือ New Casle) ส่วนต่อเติมจากพระราชวังฮอฟบวร์กเดิมเมื่อระหว่างปี ค.ศ.1881-1913 เพื่อเป็นคลังพิพิธภัณฑ์เก็บสะสมวัตถุโบราณของประเทศ ด้านหน้าจะมีจตุรัสที่สร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูสองวีรบุรุษแห่งออสเตรีย คือ เจ้าชายยูจีน แห่งซาวอย และ อาร์คดยุค คาร์ล อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชียไทย
 

ที่พัก
FALKENSTEINER HOTEL / AUSTRIA TREND HOTEL หรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

3

ปานดอร์ฟ – เวียนนา

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ปานดอร์ฟเอาท์เลต (Parndorf Outlet) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)เอาท์เลตขนาดใหญ่กว่า 130 ร้านค้า อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย อาทิเช่น Armani, Bally, Burberry, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆอีกมากมาย
 
อาหารกลางวัน***เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
 
สถานที่บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St’ Stephen Cathedral) มหาวิหารโรมันคาธอลิคที่เก่าแก่ที่สุดของนครเวียนนา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ณ จตุรัสสเตฟาน (Stephanplatz) สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1137-1160 โดยแรกเริ่มเป็นสไตล์โรมาเนสก์ และต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและต่อเติมแบบสไตล์โกธิค ทั้งนี้ได้มีการสร้างหอคอยด้านบนโบสถ์ความสูงกว่า 137 เมตร ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปช่วงศตวรรษที่ 14 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) หนึ่งในพระราชวังฤดูหนาวที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และยังคงความคลาสสิกไว้ตั้งแต่ยุคสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศโดยราชวงศ์ฮับบวร์กมานานกว่าเจ็ดทศวรรษ บนพื้นที่อาณาเขตราชวังกว่า 240,000 ตารางเมตร ได้เวลาสมควร
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

ที่พัก
FALKENSTEINER HOTEL / AUSTRIA TREND HOTEL หรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

4

เมลค์ – ลินซ์ - ซาลส์บวร์ก

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมลค์ (Melk) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรียที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนในยุคเรเนซองส์ ที่มองดูราวกับอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เมืองเมลค์นี้นับเป็นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจิตใจของชาวออสเตรีย เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดประเทศออสเตรีย นำท่าน เข้าชมมหาวิหารเมลค์ (Melk Abbey) มหาวิหารที่สร้างโดดเด่นเป็นสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโร๊คมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ ตัวอาคารก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ 976 และได้รับการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1701-1736 ตามการออกแบบของยาคอป พรันด์เทาเออร์ นำท่านชม ห้องอิมพีเรียล ซึ่งถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยเดินผ่านบันไดอิมพีเรียลที่มีรูปปั้นและคำขวัญประจำใจของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 6 ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์สำนักสงฆ์แห่งนี้ในอดีตกาล นำท่านชม ห้องโถงหินอ่อน (Marble Hall)  ซึ่งมีภาพเขียนสีเฟรสโก้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเพดาน นำท่านชม ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีกลิ่นอายของยุคกลาง เครื่องตกแต่งที่ทำด้วยไม้เกือบทั้งหมดผ่านการก่อสร้างมาอย่างประณีตบรรจง และภาพเขียนสีบนปูนเปียกสไตล์เฟรสโก้ที่วาดโดย พอล โทรเกอร์

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
สถานที่บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชม.) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ โดยอดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน โดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็นเมืองที่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโร๊คและร็อคโคโค นำท่านชม จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ (Haupt platz) ซึ่งล้อมรอบด้วยอาคารรัฐสภาประจำเมืองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1513 และมหาวิหารเก่า (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตที่มีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้า อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง หรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 132 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขา ทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

ที่พัก
AUSTRIA TREND HOTEL / OR HOLIDAY INN CITY หรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

5

ซาลส์บวร์ก – เซนต์ วูลฟ์กัง – ฮอล์สตรัท

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์วูลฟ์กัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกังที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 38 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองแห่งนี้ เมืองฮอล์สตรัทเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า จนผู้คนที่เคยได้มาเยือนถึงกับขนานนามกันว่าเมืองนี้สวยจนเป็นแบบในโปสการ์ดหรือวอลเปเปอร์
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
สถานที่บ่ายหลังอาหารกลางวัน อิสระให้ท่านเดินชมมนต์สเนห์ความโรแมนติคของ เมืองฮอล์สตรัท ชื่นชมความงดามของตัวเมืองที่ผสมผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว หรือจะเลือกรับประทานชา/กาแฟตามร้านคาเฟ่ริมทะเลสาบ หรือเดินเลือกซื้อของที่ระลึกที่วางขายตามร้านเล็กๆมากมายในย่านใจกลางเมือง ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำซาลซ่า นำท่านเข้าชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา แล้วนำท่านชม บ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน โมสาร์ท ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมืองซาลส์บวร์กตามอัธยาศัย
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก
AUSTRIA TREND HOTEL / OR HOLIDAY INN CITY หรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

6

ลีนซ์ – คลาเกนเฟิร์ต – กราซ

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลีนซ์ (Lienz) (ระยะทาง 210 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) อดีตเมืองในหุบเขาซึ่งอุดมไปด้วยเหมืองแร่ ซึ่งถูกปกครองผลัดมือมาหลายยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นอิตาลี, ฝรั่งเศส, นาซีเยอรมัน, สหราชอาณาจักร, และสหภาพโซเวียต นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทบรู๊ค (Bruck Castle) อดีตปราสาทในยุคศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นที่พำนักของตระกูลกอซ โดยปัจจุบันถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงผลงานภาพวาดของศิลปินชื่อดังประจำเมืองนาม อัลบิน เอคเคอร์ ลีนซ์ (Albin Egger Lienz) นำท่านแวะชม โบสถ์เซนต์แอนดรูว์ (Church of St.Andrew) โบสถ์สไตล์โกธิค ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 โดยด้านในโบสถ์เป็นที่ฝังศพของตระกูลกอซ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของเมืองลีนซ์ นอกจากนี้ภายในตัวโบสถ์ยังตกแต่งด้วยภาพศิลปะของ อัลบิน เอคเคอร์ ลีนซ์ ซึ่งบรรจงวาดอุทิศให้แก่บรรดาทหารผ่านศึกประจำเมืองลีนซ์ซึ่งเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

สถานที่บ่ายนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคลาเกนเฟิร์ต (Klagenfurt) (ระยะทาง 142 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของรัฐคารินเทีย (Carinthia) รัฐทางตอนใต้ของประเทศออสเตรีย ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee) ทะเลสาบอัลไพน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรป พื้นที่โดยรอบทะเลสาบถูกล้อมรอบไปด้วยป่าไม้หนาแน่น น้ำในทะเลสาบสีฟ้าสีเขียวโดดเด่น นำท่านเที่ยวชม ย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old town Square) ที่ตั้งของเหล่าอาคารสำคัญๆที่สร้างขึ้นในสไตล์เรเนสซองส์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ลานน้ำพุมังกรลินท์วูร์ม (Lindworm Fountain) ลานน้ำพุรูปมังกรพ่นน้ำและผู้กล้าที่อาจหาญต่อกร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1593 นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ลันด์เฮาส์ (Landhaus) อีกหนึ่งอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่มากที่สุดในเมืองคลาเกนเฟิร์ต

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก
ROKO HOF HOTEL / หรือ SANDWIRTH HOTEL หรือเทียบเท่า
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

7

กราซ – เวียนนา

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) (ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองมรดกโลกของประเทศออสเตรีย ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากนครเวียนนา ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Mur เป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้งโกธิค เรอเนส์ซองส์ และบาโร๊ค อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยกราซ ที่มีความเก่าแก่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1585 และต่อมาเมืองกราซได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 นำท่านแวะถ่ายรูป พระราชวัง Eggenberg (Eggenberg Palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นในแบบบาโร๊ค ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองกราซ ถือว่าเป็นอีกพระราชวังที่มีการจัดสวนโดยรอบอย่างสวยงาม โดยพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกรวมให้เป็นส่วนหนึ่งในมรดกโลกของเมืองกราซอีกด้วย
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
 
สถานที่บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านถนนคนเดิน “คาร์ทเนอร์สตรีท” ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และชิมชัดเกอร์เค้กอันเลื่องชื่อของเวียนนา พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึกต่างๆ หรือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆบนถนนสายนี้
 
สถานที่18.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา (Vienna) เพื่อเชคอินและทำ Tax Refund
 ***หลังทำการเชคอินและได้บอร์ดดิ้งพาสเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 
คณะเดินทางวันที่ 30 เม.ย.-7 พ.ค. (บินกลางวัน)
เดินทาง20.30 น.ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ OS15 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน
 

คณะเดินทางวันที่ (บินกลางคืน)
เดินทาง23.20 น.ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ OS25 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

8

กรุงเทพมหานคร

คณะเดินทางวันที่ 30 เม.ย.-7 พ.ค. (บินกลางวัน)
สถานที่11.30 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
 

คณะเดินทาง (บินกลางคืน)
สถานที่14.20 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560 ฿63,900 จอง
27 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 ฿69,900 จอง
28 ธ.ค. 2560 - 4 ม.ค. 2561 ฿69,900 จอง
29 ธ.ค. 2560 - 5 ม.ค. 2561 ฿69,900 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)

การชำระเงิน
งวดที่
1  : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก          
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

 

เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ (Include)

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ (Exclude)

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ (In addition to responsibility)

 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้า ของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ ถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบาง ส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า (Visa)

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว สูง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีที่ต้องยื่นกับสถานทูตเยอรมัน ใช้รูปถ่ายสีขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า / สำเนาสูติบัตร( ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
 • กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
  • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
  • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 • หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้าและ
  • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน และรับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
  • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา
  • กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ
  • กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย์ ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 5 วัน (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
  • การปรับสมุดบัญชีธนาคาร หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 10 มีนาคม 2556 สำเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทำการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้
  • กรณีเงินฝากประจำ (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคารระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจำ (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า เช่น หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 10 มีนาคม 2556 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น และ ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำมาด้วย
  • กรณีพันธบัตรรัฐบาล สามารถใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้ โดยให้สำเนาและให้ทางธนาคารประทับตรารับรอง พร้อมลงวันที่อย่างชัดเจน เช่นเดียวกัน วันที่ที่ปรากฎ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่าขึ้นมา
  • สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
  • เอกสารทางการเงินจะต้องอัพเดทล่าสุด หรืออัพเดทอย่างน้อยไม่เกิน 1 สัปดาห์ ณ วันที่มายื่นสมัคร
 • ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
  • กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ หลักฐานการเงิน ที่จะใช้ยื่นวีซ่าจำนวน 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
 • กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ หลักฐานการเงิน)
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินไปแล้ว
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ (Other)

  • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
  • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
  • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
  • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ ยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
  • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้ เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือ ปรับเปลี่ยนการเดินทางได้