Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900
รหัสทัวร์ WAT170486

ทัวร์ยุโรป /ไฮไลท์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน โดยออสเตรียน แอร์ไลน์[OS]


เวียนนา  เมล์ค  พระราชวังเชินบรุนน์  พระราชวังเบลเดแวร์  
บราติสลาวา  เจอร์  บูดาเปสต์ อาคารรัฐสภาฮังการี   โบสถ์แมทธิอัส 
ป้อมชาวประมง  เนินเขาเกลเลิร์ต ฮิลล์
 เซนเทนเดร์ วิชิกรา
เอสเตอร์กอม  เวียนนา  ช้อปปิ้งปานดอร์ฟ เอาท์เลต

Highlight

 • เวียนนา เมล์ค
 • พระราชวังเชินบรุนน์
 • พระราชวังเบลเดแวร์
 • บราติสลาวา
 • บูดาเปสต์
 • อาคารรัฐสภาฮังการี
 • โบสถ์แมทธิอัส
 • ป้อมชาวประมง
 • เนินเขาเกลเลิร์ต
 • เซนเทนเดร์

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

ตุลาคม 2560
฿59,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม
฿63,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

1

กรุงเทพมหานคร

สถานที่21.00 น.พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส แถว G (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทาง23.45 น.ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส โดยเที่ยวบิน OS 26(ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง) โดยสายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า

2

เวียนนา – เมล์ค – พระราชวังเชินบรุนน์

สถานที่05.35 น.เดินทางถึงสนามบินเวียนนา (VIE) ประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมลค์ (Melk) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรียที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนในยุคเรเนซองส์ ที่มองดูราวกับอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เมืองเมลค์นี้นับเป็นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจิตใจของชาวออสเตรีย เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดประเทศออสเตรีย นำท่าน เข้าชมมหาวิหารเมลค์ (Melk Abbey) มหาวิหารที่สร้างโดดเด่นเป็นสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโร๊คมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ ตัวอาคารก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ 976 และได้รับการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1701-1736 ตามการออกแบบของยาคอป พรันด์เทาเออร์ นำท่านชม ห้องอิมพีเรียล ซึ่งถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยเดินผ่านบันไดอิมพีเรียลที่มีรูปปั้นและคำขวัญประจำใจของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 6 ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์สำนักสงฆ์แห่งนี้ในอดีตกาล นำท่านชม ห้องโถงหินอ่อน (Marble Hall)  ซึ่งมีภาพเขียนสีเฟรสโก้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเพดาน นำท่านชม ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีกลิ่นอายของยุคกลาง เครื่องตกแต่งที่ทำด้วยไม้เกือบทั้งหมดผ่านการก่อสร้างมาอย่างประณีตบรรจง และภาพเขียนสีบนปูนเปียกสไตล์เฟรสโก้ที่วาดโดย พอล โทรเกอร์

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
สถานที่บ่ายนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) นครหลวงแห่งดนตรีที่แฝงไว้ด้วยความโรแมนติคอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นนครที่มีความทันสมัยแต่แฝงเร้นอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมคลาสสิคอันทรงคุณค่า ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสหภาพยุโรป เชื่อมต่ออารยธรรมระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ซึ่งมีพรมแดนติดกับ 8 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ เยอรมณี, เชค, สโลวาเกีย, ฮังการี, สโลเวเนีย, อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์ ลิคเทนสไตน์ นำท่านเข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17-18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮับส์เบริ์ก พระราชวังอันยิ่งใหญ่นี้ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซ่า นำท่านเข้าชมห้องภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง จาก 1,441 ห้อง ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องมิลเลี่ยน ห้องไชนีส สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮับส์เบริ์ก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ขาหมูเยอรมัน กรินซิ่ง)

ที่พัก
FALKENSTEINER HOTEL / AUSTRIA TREND HOTEL
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

3

เวียนนา – พระราชวังเบลเดแวร์ – บราติสลาวา

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St’ Stephen Cathedral) มหาวิหารโรมันคาธอลิคที่เก่าแก่ที่สุดของนครเวียนนา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ณ จตุรัสสเตฟาน (Stephanplatz) สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1137-1160 โดยแรกเริ่มเป็นสไตล์โรมาเนสก์ และต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและต่อเติมแบบสไตล์โกธิค ทั้งนี้ได้มีการสร้างหอคอยด้านบนโบสถ์ความสูงกว่า 137 เมตร ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปช่วงศตวรรษที่ 14 จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังเบลเดแวร์ (Belvedere Palace) พระราชวังสไตล์บาโรกที่ล้อมรอบด้วยสวนอันสวยงาม ตั้งอยู่บนเชิงเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเวียนนา ในอดีตถูกใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าชายยูจีนแห่งราชวงศ์ซาวอย วีรบุรุษแห่งออสเตรียผู้ขับไล่ชาวเติร์กที่เข้ามารุกล้ำดินแดนเมื่อช่วงปี ค.ศ.1697 โดยพระราชวังนี้ปัจจุบันถูกแบ่งการจัดแสดงเป็นสองส่วน คือ ตำหนักล่าง (Lower Belvedere) ซึ่งไว้เก็บศิลปะสไตล์บาโรกของประเทศ ส่วนตำหนักบน (Upper Belvedere) ถูกใช้เป็นหอศิลป์ไว้จัดแสดงภาพเขียนของศิลปินที่มีชื่อเสียงชาวออสเตรีย ภายนอกพระราชวังถูกรายล้อมด้วยสระน้ำ น้ำพุ สวนหญ้าและไม้ประดับนานาชนิด อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  (***หากพระราชวังปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการประกอบพิธีกรรมหรือจัดงานนิทรรศการต่างๆ บริษัททัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน***)
 
อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
 
สถานที่บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 79 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชคด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร มีทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีความสวยงาม นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (Bratislava Castle) อยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร สร้างในศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบปราสาททั้ง 4 ด้าน ตกแต่งด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองซ์ และบาร็อค เดิมเคยใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งฮังการี ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดี และยังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสโลวาเกีย และใช้เป็นสถานที่รับรองแขกจากต่างประเทศ และเคยเป็นที่ประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำรัสเซียและสหรัฐอเมริกา
 
อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
 

ที่พัก
HOLIDAY INN BRATISLAVA HOTEL
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

4

บราติสลาวา – เจอร์ – บูดาเปสต์ (พักค้าง 2 คืน)

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจอร์ (Gyor) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฮังการี และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบ เมืองนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 ดังนั้นอาคารสถาปัตยกรรมภายในเมืองจึงยังคงกลิ่นอาย สถาปัตกรรมในอดีต แม้จะเป็นเมืองที่ผ่านศึกสงครามมามากมายตั้งแต่สงครามโมแรค (Battle of Mohacs) ในสมัยศตวรรษที่ 15 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ความสวยงามของอาคารบ้านเรือนยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสอย่างต่อเนื่อง นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์เบเนดิกไทน์ (Benedictine Church) ซึ่งเชื่อว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในเมืองเจอร์หลังการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์ในภูมิภาคนี้ โบสถ์นี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยสถาปัตยกรรมแบบบาโร๊ค และมีหอคอยสูง 2 หอคอยตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าของโบสถ์ นอกจากนี้โบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกในปี 1667 อีกด้วย อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเข้าชมสำนักสงฆ์พานโนฮัลมา (Pannonhalma Abbey) เป็นสำนักสงฆ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1996 โดยองค์การยูเนสโก สำนักสงฆ์แห่งนี้ถูกค้นพบในปี 996 ภายในหุบเขาอันเร้นลับ ซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นถวายแด่ เซ็นต์มาร์ติน ภายในสำนักสงฆ์เป็นที่ตั้งของโบสถ์โกธิคที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 โดยสถาปัตยกรรมแบบบาโรค และยังมีหอสมุดที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์ตามอัธยาศัย

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
สถานที่บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 121 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) นครหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของสหภาพยุโรป เป็นเมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งโดยมีแม่น้ำดานูบ (Danube River) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของทวีปยุโรป คั่นกลางแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง “บูดา” และ “เปสต์” อันเป็นที่มาของคำว่า “บูดาเปสต์” นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการ “ล่องเรือแม่น้ำดานูบ” ชมความงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านชมนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ซึ่งมีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น คริสตัลสวารอฟสกี้,    หลุยส์วิธตอง ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบจีน
 

ที่พัก
MURCURE BUDAPEST KORONA HOTEL
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

5

อาคารรัฐสภาฮังการี – โบสถ์แมทธิอัส – ป้อมชาวประมง – เนินเขาเกลเลิร์ต ฮิลล์

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาฮังการี  เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรียนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก เพราะตัวอาคารมีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคที่ดูคลาสสิกด้วยหลังคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1885 และใช้เวลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน สหราชอาณาจักร จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero’s Square) มีอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญของประเทศฮังการีเป็นจำนวนมาก ความยิ่งใหญ่และสง่างามของมันคือตัวชี้วัดความภาคภูมิใจของชาวฮังการีทุกคนที่มีต่อประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย นำท่านเข้าชมโบสถ์แมทธิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ซึ่งมีหลังคาสลับสีอันสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนีโอ โบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าชม ป้อมชาวประมงบาสเตียน (Fishermen's Bastion) นับเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุดของนครบูดาเปสต์ และนอกจากนี้ยังเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องนครบูดาเปสต์ในยุคที่ถูก ชาวมองโกลรุกรานเมื่อปี ค.ศ.1241
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  
สถานที่บ่ายนำท่านสู่เนินเกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill)  สามารถมองเห็นได้จากทุกที่ในบูดาเปสต์ ที่ประกอบไปด้วย อนุสาวรีย์เสรีภาพที่ตั้งอยู่บนยอดสุดของเนินเขา ทำให้ เกลเลิร์ต ฮิลล์ เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเมืองที่น่าจดจำ แรกเริ่มอนุสาวรีย์สูง 14 เมตร สร้างขึ้นโดย Miklós Horthy เพื่อเป็นสถานที่ระลึกถึงลูกชายของเขาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบินในช่วงสงคราม หลังจากการเข้ามาของกองกำลัง รัสเซีย อนุสาวรีย์ได้มีรูปแบบเป็น กังหัน ที่มีความหมายถึงการขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เป็นเปลี่ยนเป็นใบของต้นปาล์มเพื่อแสดงถึงการปลดปล่อยเป็นอิสรภาพจาก ระบบ 'นาซี' เหนือขึ้นไปจะเป็นป้อมปราการ Citadella สร้างโดย Habsburgs หลังจากสงครามประกาศอิสรภาพในปี 1848-1849 ปัจจุบันป้อมปราการได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่นำเสนอประวัติศาสตร์ของเนินเขาลูกนี้  นอกจากนี้ เกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill) เป็นจุดชมวิวที่มีความสูง 140 เมตร สามารถมองเห็นวิวได้จากทั้ง 2 ด้าน เห็นทัศนียภาพของกรุงบูดาเปสต์ได้โดยรอบแบบพาโนรามิค 360 องศาของเมืองบูดาเปสต์ บริเวณกำแพงของทางขึ้นเนินเขาเกลเลิร์ต มีการจัดแสดงรูปภาพของกรุงบูดาเปสต์ ให้เห็นถึงเป็นมาของเมืองตั้งแต่อดีตจนมาถึงภาพที่ทุกคนได้เห็นในปัจจุบัน อีกหนึ่งจุดน่าสนใจบนเขาเกลเลิร์ต คือ อนุสาวรีย์ ชิตทาเดลล่า (Cittadella) เทพีถือใบมะกอก หรือที่รู้จักกันในนามของเทพีเสรีภาพของประเทศฮังการี อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของนครบูดาเปสต์ตามอัธยาศัย
 
อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
 

ที่พัก
MURCURE BUDAPEST KORONA HOTEL
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

6

บูดาเปสต์ – เซนเทนเดร์ – วิชิกราด – เอสเตอร์กอม – เวียนนา

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนเทนเดร์ (Szentendre) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในมณฑลเปสต์ (Pest County) มณฑลที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ และอยู่ห่างจากกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)เมืองหลวงของประเทศฮังการี ไปทางตอนเหนือ ประมาณ 30 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของกลิ่นอายแห่งศิลปะที่สามารถพบได้ในทุกมุมถนน จึงไม่แปลกใจนัก ถ้าหากคุณจะพบเห็นเหล่าศิลปินและแกลเลอรี่ขนาดเล็กจำนวนมาก อิสระให้ท่านได้เลือกถ่ายรูปตามอัธยาศัย  เริ่มจากบริเวณ จัตุรัสหลักของเมือง (Main Square) เดินลัดเลาะไปตามถนนเพื่อเยี่ยมชมอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมบาโร๊ค รวมไปถึงเหล่าร้านค้าและแกลเลอรี่ต่างๆได้อย่างง่ายดาย นำท่านแวะชม อนุสาวรีย์ไม้กางเขน (Memorial Cross) อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเซนเทนเดร์ เป็นสถานที่แห่งระลึกถึงการรอดพ้นจากภัยพิบัติในอดีต โดยอนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1763 หรือจะเลือกชมและถ่ายภาพ โบสถ์ทั้ง 9 โบสถ์ของเซนเทนเดร์ (Szentendre 9 Churches) อีกหนึ่งคริสตจักรเก่าแก่ ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่หลายรูปแบบ อาทิเช่น สไตล์ บาโร๊ค - ร็อคโกโก - กรีก โดย โบสถ์แรก คือ โบสถ์ Blagovestenska อีกหนึ่งคริสตจักรนิกายออร์โธด็อกซ์ (Orthodox) โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในหมู่นักท่องเที่ยว ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองวิชิกราด (Visegrad) (ระยะทาง 17 กม.) เมืองเล็กๆน่ารักๆของฮังการี ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำดานูบ มีประชากรเพียง1,800 คน เมืองนี้มีความงดงามประดุจหนึ่งภาพวาด ตั้งอยู่ในโค้งของแม่น้ำดานูบเหมาะกับการท่องเที่ยวคำว่า "วิชิกราด" มีความหมายว่า "ปราสาทในม่านเมฆ" เนื่องจากมีพระราชวังเก่าที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี ตั้งอยู่บนยอดเขา ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มายังเมืองแห่งนี้ เมืองนี้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีที่สุดของประเทศ คืออยู่ในบริเวณที่แม่น้ําดานูบหักโค้ง ที่เรียกว่า “ดานูบ เบลน” เป็นจุดที่ชมวิวแม่น้ำดานูบได้สวยที่สุด มีภูเขาเรียงรายอย่างสวยงาม เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของปราสาทและหอคอยโซโลมอนอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
สถานที่บ่ายนําท่านเดินทางสู่ เมืองเอสเตอร์กอม (Esztergom)  เมืองหลวงดั้งเดิมเก่าแก่ของฮังการี ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10-13 เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากว่า 1,000 ปี ผ่านความรุ่งเรืองและล่มสลายมาหลายครั้ง นําท่านเที่ยวชมเมืองเอสเตอร์กอม ที่ได้รับสมญาว่า “ราชินีแห่งดานูบ” อีกเมืองหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยู่ในลุ่มน้ำดานูบ เป็นเมืองที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและธรรมชาติของสายน้ำ และเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันน่าสนใจ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานหลายแห่ง นำท่านเดินทางสู่เขตเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม เข้าชม มหาวิหารเอสเตอร์กอม (Esztergom Basilica) หรืออีกชื่อคือ มหาวิหารเซนต์อดาลเบิร์ต บาสิลิก้า ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี ตัวอาคารในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนวิหารที่ถูกทําลายโดยกองทัพเติร์กในคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 50 ปี จึงแล้วเสร็จ นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานมาเรียวาเลเรีย หรือ สะพานแห่งการรอคอย ที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างเมืองเอสเตอร์กอมกับเมืองสตูร์โรโวของ สโลวัก ได้เวลานำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 232 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
 

ที่พัก
FALKENSTEINER HOTEL / AUSTRIA TREND HOTEL
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

7

เวียนนา – ช้อปปิ้งเอาท์เลต

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ THE DESIGNER OUTLET PARNDORF ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมมากมาย อาทิ Bally ,Burberry, Ecco , GEOX Gucci , Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, Timberland, ช็อคโกแลตสวิส ฯลฯ
 
***เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
 
สถานที่บ่ายนำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ (St’Charles Church) หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “Karlkirche” โบสถ์สไตล์บาโรกอันเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นใจกลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1737 เพื่ออุทิศแก่นักบุญ ชาร์ลส์ บอโรมิโอ หนึ่งในตำนานนักปฏิรูปประเทศในช่วงศตวรรษที่ 16 ยอดอาคารเป็นโดมสีเขียวอ่อน ประกอบด้วยหอคอยคู่ที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัว ทำให้โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์นี้เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเวีนนา   นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พระราชวังฮอฟบวร์กและศาลยุติธรรม ตัวอาคารแบ่งเป็นสองอาคาร ประกอบด้วย สภาแห่งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเนื้อที่ราว 13,500 ตารางเมตร ห้องใช้สอยกว่า 100 ห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ฯลฯ ทั้งนี้สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของอาคารรัฐสภาคือ น้ำพุและรูปปั้นเทพีอาเธน่า ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอาคารรัฐสภา นับเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีคนแวะเวียนมามากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเวียนนา นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) หนึ่งในพระราชวังฤดูหนาวที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และยังคงความคลาสสิกไว้ตั้งแต่ยุคสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศโดยราชวงศ์ฮับบวร์กมานานกว่าเจ็ดทศวรรษ บนพื้นที่อาณาเขตราชวังกว่า 240,000 ตารางเมตร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง บน ถนนคาร์ทเน่อร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุง เวียนนา มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ อาทิเช่น เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้

สถานที่19.00น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา (Vienna) เพื่อเชคอินและทำ Tax Refund
 
***หลังทำการเชคอินและได้บอร์ดดิ้งพาสเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย***

เดินทาง23.20 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ OS25 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>
<?php echo $medi_description;?>

8

กรุงเทพฯ

สถานที่14.20 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

เลือกวันที่เดินทางและจองทัวร์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
(พักคู่)
20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560 ฿59,900 จอง

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 
โปรแกรมท่องเที่ยว ออสเตรีย- ฮังการี – สโลวัค (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน OS (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศสาธารณรัฐเช็ก-ออสเตรีย-เยอรมนี
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง การชำระเงิน         งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
                                  งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
  กรณียกเลิก          
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)              (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)                      (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)             (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์                                              (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)
  ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ (Include)

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ (Exclude)

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ (In addition to responsibility)

 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วย วัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏ หมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระ ทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ใน ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่ พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมา จากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการ เรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้า ของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ ถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจ ของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและ พฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบาง ส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า (Visa)

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว สูง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีที่ต้องยื่นกับสถานทูตเยอรมัน ใช้รูปถ่ายสีขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า / สำเนาสูติบัตร( ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
 • กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
  • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
  • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 • หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้าและ
  • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน และรับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
  • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา
  • กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ
  • กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก / สะสมทรัพย์ ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 5 วัน (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
  • การปรับสมุดบัญชีธนาคาร หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 10 มีนาคม 2556 สำเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทำการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้
  • กรณีเงินฝากประจำ (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร โดยให้ธนาคารระบุว่า ท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจำ (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า เช่น หากท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 10 มีนาคม 2556 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น และ ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำมาด้วย
  • กรณีพันธบัตรรัฐบาล สามารถใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้ โดยให้สำเนาและให้ทางธนาคารประทับตรารับรอง พร้อมลงวันที่อย่างชัดเจน เช่นเดียวกัน วันที่ที่ปรากฎ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่าขึ้นมา
  • สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
  • เอกสารทางการเงินจะต้องอัพเดทล่าสุด หรืออัพเดทอย่างน้อยไม่เกิน 1 สัปดาห์ ณ วันที่มายื่นสมัคร
 • ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
  • กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ หลักฐานการเงิน ที่จะใช้ยื่นวีซ่าจำนวน 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
 • กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ หลักฐานการเงิน)
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถเดินทางได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินไปแล้ว
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ (Other)

  • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า
  • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
  • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
  • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
  • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับ บริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยว พร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ ยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ