Work And Travel Logo

Hotline 097-463-9900

โปรแกรมทั้งหมด 300 ทัวร์

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

ทัวร์วันหยุด ต่อเนื่องวันเข้าพรรษา  และวันอาสาฬบูชา The End of Buddhist Lent Day and Asalha Puja Day

วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่นา ดังนั้นการกำหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ ก็จะช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้า หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อย ไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์  สำหรับวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ 

เสร็จจากการทำบุญให้จิตใจผ่องใส ยังพอมีวันหยุดต่อเนื่องที่ท่านจะสามารถเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวได้ บริษัท เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล จำกัด ได้จัดเตรียมทัวร์ต่างประเทศในช่วงวันหยุดดังกล่าว ไว้ให้ท่านเลือกจองไปพักผ่อนท่องเที่ยว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

หรือ

ข่าวสารและบทความ